Myndigheten fick i maj 2015 regeringens uppdrag att ansvara för den nationella samordningen av det suicidpreventiva arbetet i Sverige. Nu publiceras den första lägesrapporten från det arbetet.

Rapporten ger en lägesbeskrivning av det suicidpreventiva arbetet på nationell nivå under 2016. Bland annat lyfts Folkhälsomyndighetens arbete med nationell samordning och flera nationella myndigheters och organisationers insatser för att minska suicid. Även nyheter inom suicidforskningen och aktuell statistik presenteras.

– Självmord berör oss alla. I rapporten visar vi bredden i det förebyggande arbetet, men eftersom suicidtalet har legat mer eller mindre konstant sedan millennieskiftet behöver arbetet intensifieras, säger Jenny Telander, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Fakta om suicid

  • Suicidtalet minskade fram till år 2000, då minskningen avstannade.
  • År 2015 dog 1179 personer i suicid i Sverige. Utöver dessa registrerades 375 oklara suicid.
  • Sju av tio som dog i självmord var män.
  • Suicidtalet är högst i åldersgruppen 45–64 år.

Bildtext Utveckling av suicid 1990-2015

Folkhälsomyndigheten presenterar också samlad information i form av fakta och kunskapsunderlag på sajten Suicidprevention.se

Läs mer

Länk till årsrapporten: Suicidprevention 2016. En lägesrapport om det nationella arbetet med att förebygga självmord

Kategori: Nyhet