Folkhälsomyndigheten fördelar medel till förebyggande projekt inom områdena alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) på uppdrag av regeringen. Syftet är att öka användningen av effektiva metoder och arbetssätt i det ANDT-förebyggande arbetet, och därigenom bidra till att uppnå målen i den nationella ANDT-strategin.

Bidragen fördelas inom tre kategorier till projekt som

  1. utvecklar nya metoder och arbetssätt
  2. tillämpar redan kända och verkningsfulla metoder och arbetssätt på nya grupper eller arenor
  3. genomför förberedande arbete inför en ny projektansökan inom ANDT-området.

För 2017 har vi fördelat medel till åtta nya projekt och 16 redan pågående projekt. Bland de nya projekten kommer till exempel ett att titta på hur man kan utveckla det alkohol- och drogförebyggande arbetet på ungdomsmottagningar, ett annat att se över möjligheten att göra tobaksavvänjning tillgängligt på andra språk och två andra fokusera på att stödja barn till föräldrar med alkohol- eller narkotikaproblem.

Till listan över samtliga beviljade projekt

Läs mer om bidragen och urvalsprocessen [Länk borttagen 26 maj 2017]

Kategori: Nyhet