Tanken är att handlingsplanen ska etablera EU som region för Best practice genom bättre kunskapsunderlag, samordning och insatser. Det kommer att innebära en tydligare inriktning på samarbete inom EU och samverkan mellan sektorer enligt One Health-modellen.

EU ska stödja etablering, implementering och utvärdering av medlemsländernas nationella handlingsplaner. Folkhälsomyndigheten utvecklar nu, enligt ett nytt samverkansuppdrag från regeringen, en uppdaterad svensk handlingsplan för det tvärsektoriella samarbetet på nationell nivå mot antibiotikaresistens, i samarbete med Jordbruksverket.

Forskning och innovation ska också stärkas och på global nivå ska EU verka för fördjupat samarbete med internationella organisationer och strategiska partner i linje med FN:s hållbara utvecklingsmål.

Läs mer

HEU-kommissionens handlingsplan (länk borttagen 2020-01-23)

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

JPIAMR

New Drugs for Bad Bugs

Kategori: Nyhet