För hepatit B finns både ett effektivt vaccin som skyddar mot infektion och möjligheter till behandling. För hepatit C finns idag behandling som i många fall kan bota infektionen och minska risken för sena komplikationer.

Hepatit B-läget i Sverige

Varje år anmäls omkring 2 000 fall av hepatit B i Sverige (2016: 2 148 rapporterade fall). Omkring 100 av dessa har diagnostiserats i samband med en akut infektion och har alltså smittats nyligen, övriga hade utvecklat en kronisk infektion. Bärare av kronisk hepatit B-infektion är ofta personer födda i utlandet som smittats före ankomsten till Sverige, ofta som barn. Det är mycket viktigt att inflyttade till Sverige tidigt nås av erbjudande om hälsoundersökning och information om hepatit B för att erbjudas vård och behandling samt begränsa smittspridning. Det är också betydelsefullt att ge information om infektionen till utlandsresenärer som planerar att besöka länder med hög prevalens.

Överlag har smittspridningen av hepatit B inom Sverige minskat de senaste åren förutom 2013–2014 då något fler fall rapporterades. En bidragande orsak till att det vissa år blir fler fall är utbrott bland personer som injicerar droger. Det är viktigt att nå ut med erbjudande om hepatit B-vaccination till personer som injicerar droger och deras sexualpartner för att förbättra vaccinationstäckningen i denna utsatta grupp.

Vissa andra grupper löper också större risk att bli smittade med hepatit B se länk till myndighetens rekommendation.

Hepatit C-läget i Sverige

Cirka 2 000 fall av hepatit C rapporteras varje år (2016: 1 889 rapporterade fall), och av dessa bedöms omkring 150 vara nysmittade. Under de senaste fem åren är trenden av rapporterade fall svagt nedåtgående, framför allt i åldersgrupper mellan 20 och 30 år. Bland personer som injicerar droger rapporteras en hög andel unga (20 procent mellan 15–24 år) vilket tyder på fortgående smittspridning av hepatit C bland unga.

Sprututbytesprogram, som nu finns på tio platser i landet, är viktiga för att nå personer som injicerar droger med preventionsinsatser och information.

Vad gör Folkhälsomyndigheten?

Folkhälsomyndigheten stödjer det förebyggande arbetet för minskad smittspridning av hepatit B och C och övervakar det epidemiologiska läget för virala hepatiter i Sverige.

Läs mer

Sjukdomsinformation om hepatit B

Sjukdomsinformation om hepatit C

WHO/World Hepatitis Alliance – World Hepatitis Day

ECDC – World Hepatitis Day 2017

Kategori: Nyhet