Folkhälsomyndigheten föreslår HPV-vaccin mot cancer även till pojkar

Publicerat

Folkhälsomyndigheten bedömer att vaccination mot HPV för pojkar uppfyller smittskyddslagens kriterier och bör ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Ett beslutsunderlag skickas nu på remiss och synpunkter kan lämnas fram till den 10 september 2017.

Fotograf: Leif JohanssonFotograf: Leif Johansson

Vaccination mot humant papillomvirus (HPV) infördes 2010 i det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Eftersom syftet var att skydda mot livmoderhalscancer begränsades programmet till flickor. Sedan dess har kunskapen om HPV-relaterade cancerformer och deras epidemiologi utvecklats betydligt. HPV-infektioner kopplas till en rad cancerformer och man uppskattar att över 300 män och över 700 kvinnor drabbas av HPV-relaterad cancer i Sverige varje år. Bland män rör det sig främst om cancer i svalg, penis och anus.

Uppfyller lagens kriterier

Folkhälsomyndigheten har utrett om även pojkar bör erbjudas vaccination mot HPV inom det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn, och bedömer att vaccinationen uppfyller smittskyddslagens kriterier. Vaccinationen bedöms kunna förebygga allvarlig sjukdom, vara hållbar ur ett medicinetiskt perspektiv och vara samhällsekonomiskt kostnadseffektivt. Bedömningen baseras huvudsakligen på det kunskapsunderlag och den hälsoekonomiska analys som tagits fram vid myndigheten. Eftersom flickor vaccineras så skyddas pojkar redan delvis, men genom vaccination av pojkar mot HPV ökas skyddseffekten mot cancer ytterligare. Pojkar får då också ett direkt skydd mot HPV-relaterad sjukdom, men det förväntas även att ovaccinerade pojkar och flickor får ökat indirekt skydd genom att spridningen av viruset minskar.

Tyck till om Folkhälsomyndighetens bedömning

Beslutsunderlaget skickas nu ut på remiss till olika berörda aktörer för att säkerställa att alla aspekter har blivit riktigt belysta. Allmänheten, organisationer och intressenter kan också lämna synpunkter fram till och med söndagen den 10 september 2017. Därefter kommer Folkhälsomyndigheten att överlämna underlaget till regeringen för beslut.

För att svara på remissen, skicka dina synpunkter till Folkhälsomyndighetens e-postadress eller via post till Folkhälsomyndigheten, 171 82 Solna. Märk svaret med diarienummer 02403-2016-3.4.4.

Läs mer

Beslutsunderlag

Etikbedömning (Smer) (PDF, 2,2 MB)

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt kunskapsunderlag

Sjukdomsinformation om HPV-infektion

Vaccin mot HPV

Frågor och svar om HPV

Kategori: Nyhet

Synpunkter på remiss

E-post: info@folkhalsomyndigheten.se

Postadress:
Folkhälsomyndigheten
171 82 Solna

Märk svaret med diarienummer 02403-2016-3.4.4.

Kontakt

Adam Roth
Tfn: 010-205 21 10

Presstjänst

Gå till toppen av sidan