Förskolan är en stor och viktig del av barns tillvaro och uppväxt. Syftet med förskolan är dels att föräldrar ska kunna arbeta, dels att barnen ska få bättre hälsa och livschanser. En viktig del av förskolans arbete är att stödja barnens förmågor till att uppleva, reglera och uttrycka känslor, bilda nära och trygga relationer och utforska sin omvärld – som alla är viktiga aspekter för barns psykiska hälsa och utveckling.

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med CES som är verksamma inom Stockholms läns landsting, undersökt hur förskolan påverkar barns psykiska och kognitiva utveckling genom en översyn av aktuell forskning på området. Sammanställningen visar bland annat att förskolan har positiva effekter både på barns psykiska hälsa och på deras senare studieresultat i både språk och matematik. I vuxen ålder har de som gick i förskola högre utbildningsnivå och högre inkomst.

Sammanställningen visar också att personalens kompetensutveckling är viktig för barnens hälsa och utveckling. Personalens grundutbildning är också viktig men här är effekterna små. Förskolans personaltäthet har oklar betydelse eftersom det vetenskapliga underlaget är otillräckligt.

En annan viktig faktor är rutiner för övergången mellan förskola och skola. För en del barn och familjer är övergången till skolan en stor utmaning som kan orsaka stress, oro och otrygghet. Sådana reaktioner under inskolningstiden innebär en risk för svårigheter i skolan och sociala problem senare under uppväxten. Rutiner för övergången från förskola till skola har positiva effekter på barns psykiska hälsa och utveckling. De kan till exempel innebära att barn och föräldrar besöker skolan före skolstarten eller att barnen får tillbringa tid i klassrummet innan terminen börjar.

– Alla barn behöver samma chanser till en god skolstart. Förskolor och skolor kan därför behöva utvärdera sina insatser för att garantera barnen en bra övergång och sedan upprätta rutiner för denna övergång., säger Ida Erixon, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Läs mer

Rapport: Förskolans påverkan på barns hälsa
Faktablad: Förskolan gynnar barns psykiska hälsa

Kategori: Nyhet