Silhuett med olika människorDärmed får personer med spelproblem samma rätt till hjälp och stöd som personer med alkohol- eller drogproblem. Det förebyggande arbetet kring spelproblem i kommuner och landsting får även bättre förutsättningar. Samtidigt är behovet av kunskap stort. I en enkät som Folkhälsomyndigheten och Sveriges kommuner och landsting genomförde år 2015 uppgav 90 procent av kommunerna att de behövde mer kunskap om spelproblem inför en ändring av socialtjänstlagen.

– Lagändringen innebär en omställning för många kommuner. För att stötta dem har Folkhälsomyndigheten tagit fram ett kunskapsstöd. Där berättar vi bland annat om hur man kan arbeta förebyggande mot spelproblem. Socialstyrelsen kommer även att ta fram ett kunskapsstöd kring stöd och behandling, säger Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten.

Spelproblem drabbar många

Cirka två procent av den vuxna befolkningen har spelproblem. För cirka 31 000 personer är problemen så allvarliga att det kan röra sig om ett beroende. Men problemet är större än så. När Folkhälsomyndigheten följde samma personer vid flera mättillfällen mellan 2008-2014 hade 5 procent av dem haft problem med sitt spelande vid något tillfälle.

– Dessutom är det fler som drabbas. Ungefär 170 000 anhöriga, varav nästan hälften är barn, lever i samma hushåll som någon som har spelproblem. För de anhöriga får spelproblemen ofta konsekvenser i form av konflikter, stress, dålig ekonomi med mera säger Johan Carlson.

Förstärkning av barns rättigheter

Den kommande lagändringen innebär även en förstärkning av barns rättigheter. Kommunerna ska aktivt motverka att barn och unga spelar om pengar. Trots åldersgränser på 18 år på de flesta spel spelar cirka 20 procent av 16–17-åringarna om pengar minst en gång per år. Tre procent av dem spelar minst varje månad. En stor del av spelandet sker på internet.

Om ett barn bor med en vuxen som har spelproblem ska hälso- och sjukvården alltid beakta barnets behov av information, råd och stöd.

I början av 2018 kommer Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten att anordna ett gemensamt seminarium där båda myndigheternas kunskapsstöd presenteras.

Kunskapsstödet Förebygg spelproblem

Folkhälsomyndigheten ska enligt regeringsuppdrag ta fram och sprida ett nationellt kunskapsstöd för att förebygga spelproblem. Syftet med kunskapsstödet är att ge vägledning och stärka våra målgruppers kunskap om spelproblem och förebyggande åtgärder.

Kunskapsstödet ska särskilt uppmärksamma könsskillnader och hur våra målgrupper kan motverka att barn och unga börjar spela om pengar. Information om kunskapsstödet och allt material hittar du på spelprevention.se och kunskapsguiden.se.

Socialstyrelsen tar fram ett kunskapsstöd

Socialstyrelsen ska enligt regeringsuppdrag ta fram och sprida ett nationellt kunskapsstöd om stöd och behandling vid spelmissbruk om pengar. Information om Socialstyrelsens kunskapsstöd finns på kunskapsguiden.se.

Uppdraget innebär också att ta fram specifika behandlingsrekommendationer till hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Behandlingsstödet riktar sig till professionella som möter, identifierar, diagnosticerar och behandlar personer med spelmissbruk och spelberoende. Behandlingsstödet ska finnas tillgängligt den 31 december 2017.

Läs mer

Kategori: Nyhet