Folkhälsomyndigheten har sammanställt en samlad statistikrapport över det gångna årets fall och incidens (fall per 100 000 invånare) för de sjukdomar som är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen. Samtidigt publiceras mer detaljerade årsrapporter för nästan samtliga anmälningspliktiga sjukdomar.

Rapporterna innehåller kommenterande texter om bland annat förekomsten av anmälda fall, trender och eventuella utbrott, liksom analys och bedömning av den aktuella sjukdomens utveckling. I de flesta sjukdomsrapporterna presenteras också olika former av grafiska illustrationer för att tydliggöra utvecklingen.

– Tanken är att publicera sådana här rapporter årligen och på så sätt bygga upp en samlad kunskapsbank för anmälningspliktiga sjukdomar i Sverige. Vi tror att det kan vara värdefullt inte bara för personal inom vården, utan också för andra som av olika skäl är intresserade av att följa en eller flera sjukdomars utveckling över tid, säger Anneli Carlander, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Statistiken visar bland annat att antalet fall av infektion med campylobacter ökade kraftigt i fjol. Det beror främst på att fler smittas av färsk rå kyckling producerad i Sverige, vilket Folkhälsomyndigheten har uppmärksammat vid flera tillfällen.

Bekymmersam är också ökningen av särskilt resistenta tarmbakterier som producerar ESBL-CARBA och står emot nästan all antibiotika som i dag finns tillgänglig.

Antalet rapporterade fall av hepatit B och tuberkulos minskade förra året jämfört med föregående år, vilket till stor del kan förklaras med att färre människor söker asyl i Sverige från länder där infektionssjukdomarna är vanligare än här.

Läs mer

Årsrapporter 2016 - alla de anmälningspliktiga sjukdomarna samlade

Kategori: Nyhet