Det vanligaste hälsoproblemet hos barn och unga i migration är psykisk ohälsa och barnens tillstånd riskerar att förvärras under asylprocessen, det visar Barnombudsmannens rapport Nyanlända barns hälsa. Arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa är angeläget och kräver insatser från flera olika samhällsaktörer. Den ideella sektorns insatser på området är betydelsefulla.

– Vi vill med de här medlen stärka den ideella sektorns främjande och förebyggande arbete som riktas till barn och unga i migration. Detta för att förbättra hälsan inom gruppen, och öka jämlikheten i hälsa mellan barn i migration och övrig befolkning, säger Anja Romqvist projektledare på Folkhälsomyndigheten.

Alla rikstäckande organisationer som arbetar förebyggande eller främjande inom områdena psykisk hälsa och suicidprevention för barn och unga som är asylsökande eller nyanlända kan ansöka om medel, så länge de uppfyller ansökningsvillkoren.

Ansökan ska vara Folkhälsomyndigheten tillhanda senast den 16 juni 2017. Beslut om verksamhetsbidrag meddelas i början av september 2017. Upp till 10 miljoner kommer att fördelas för verksamhet bedriven sista halvåret 2017 bland olika ideella organisationer.

Läs mer

Barnombudsmannens rapport Nyanlända barns hälsa

Folkhälsomyndighetens arbete

Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att genomföra en kartläggning av psykisk hälsa hos barn och unga i migration. Vi kommer även att ta fram en fördjupad kunskapssammanställning om hälsosituationen hos migranter i stort.
Folkhälsomyndigheten arbetar för att stärka den psykiska hälsan i befolkningen och förebygga psykisk ohälsa och suicidprevention. I arbetet ingår att verka för ett effektivt och kunskapsbaserat arbete och nationell samordning.

Läs mer om vårt arbete på området

Kategori: Nyhet