Från 2007 och fram till i dag har antibiotikaresistens hos tarmbakterier av typen Enterobacteriaceae med ESBL-CARBA ökat stadigt i Sverige, om än från låga nivåer. Situationen är fortfarande gynnsam jämfört med läget i många andra länder och det är positivt, eftersom det finns ytterst få behandlingsalternativ mot dessa bakterier i dag.

– Det är nödvändigt att hindra att bakterierna får spridning, särskilt på sjukhus. Där vistas många sköra patienter som har ökad risk att bli sjuka av bakterierna, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Stramadagen redovisas uppgifter om utvecklingen av ESBL-CARBA från två kommande rapporter från myndigheten.

Totalt rapporterades 126 fall av ESBL-CARBA i Sverige i fjol.

Grafen visar antal fall av ESBL, antalet ökar kraftigt från 2007

Antalet anmälda fall av tarmbakterier av typen Enterobacteriaceae med ESBL-CARBA per år sedan 2007 då anmälningsplikt för dessa infördes.

Oftast rör det sig om sporadiska fall där de flesta har smittats utomlands, exempelvis i samband med sjukhusvård i annat land där förekomsten av tarmbakterier med ESBL-CARBA är hög. Under 2016 konstaterades dock 34 fall smittade i Sverige. Bland dessa visar analyser av bakteriernas hela arvsmassa – så kallad helgenomsekvensering utförd vid Folkhälsomyndigheten – på två mindre separata grupperingar av genetiskt mycket nära besläktade varianter av bakterien.

Det är få fall totalt, färre än tio i varje kluster. Fallen är spridda i olika landsting och har upptäckts under 2016 och 2017.

Det nära genetiska släktskapet indikerar att fallen inom de två separata grupperingarna kan ha en gemensam smittkälla. Vid en första epidemiologisk kartläggning kan dock ingen koppling fallen emellan identifieras, undantaget några enstaka kända smittkedjor.

– Det är viktigt med snabb och säker diagnostik så patienter med ESBL-CARBA-bildande bakterier identifieras snabbt inom vården. På så vis kan patienter få rätt vård och behandling så tidigt som möjligt och sjukvården kan vidta rätt hygienåtgärder. Med den moderna tekniken helgenomsekvensering ges vi möjlighet att ana mönster i smittspridningen så som vi nu har gjort, säger Karin Tegmark Wisell.

Läs mer:

Folkhälsomyndighetens sjukdomsinformation om ESBL-CARBA

Kategori: Nyhet