Folkhälsomyndigheten har fått en första bild av berörda myndigheters arbete inom ANDT-strategin.
– Den visar att största delen av arbetet som myndigheterna bedrev handlade om att stödja målgrupper genom att öka kunskap på olika sätt, exempelvis genom litteraturöversikter och utbildningsinsatser säger Malin Ulfsdotter, utredare på enheten för samordning och analys ANDT.

Inom ramen för uppdraget att stödja genomförandet av en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020 (ANDT-strategin) (2016/01028/FST) har Folkhälsomyndigheten lämnat den första årliga verksamhetsrapporteringen till Socialdepartementet. Rapporten syftar till att ge en samlad bild av 14 nationella myndigheters och länsstyrelsernas verksamhet inom ANDT-strategins insatsområden under år 2016.

Myndigheterna bedrev arbete inom samtliga insatsområden under mål 1-5 i ANDT-strategin och inom 20 av strategins 23 insatsområden. Alla utom en myndighet rapporterade någon form av verksamhet i enlighet med ANDT-strategin. Den största delen av arbetet som myndigheterna bedrev handlade om att stödja målgrupper genom att öka kunskap på olika sätt följt av verksamhet som syftade till samverkan och samordning samt lagstyrd verksamhet. Det visar Folkhälsomyndighetens rapportering av myndigheternas arbete inom ANDT-strategins insatsområden under 2016.

Verksamhetsrapporteringen för 2016 har gett en första bild av det arbete som bedrivs och utgör ett viktigt underlag för den fortsatta uppföljningen. Det är dock för tidigt att bedöma hur och i vilken omfattning som myndigheternas arbete bidrar till genomförandet av ANDT-strategin.

Läs mer

Samlad verksamhetsrapportering av arbetet inom ANDT-strategins insatsområden under 2016

Kategori: Nyhet