Folkhälsomyndigheten stödjer utvecklingen av ett långsiktigt hållbart och kunskapsbaserat förebyggande arbete inom ANDT-området. Genom fördelning av projektbidrag vill myndigheten öka kunskapen om och användandet av effektiva hälsofrämjande och förebyggande metoder och arbetssätt i Sverige.

– Vi har en förhoppning om att få igång fler projekt som bedrivs i ett nära samarbete mellan praktisk verksamhet och forskning, till exempel en verksamhet i en kommun som samarbetar med forskare och där forskare ansvarar för utvärderingen i projektet, säger Elisabet Olofsson, utredare på enheten för drogprevention.

För att inspirera till ett kunskapsbaserat ANDT-förebyggande arbete tror vi att metoder och arbetssätt måste upplevas som både användbara och meningsfulla av de som är tänkta att använda dem.

Projektbidrag kan sökas av idéburna organisationer, kommuner, länsstyrelser, universitet, högskolor, FoU-enheter, landsting och regioner.

Det finns tre projektkategorier:

  • projekt som ska utveckla nya förebyggande metoder eller arbetssätt
  • projekt som ska tillämpa redan kända och verkningsfulla metoder eller arbetssätt
  • ettåriga förberedande projekt.

Bidragen är en del av alla de insatser som görs för att uppnå målen i regeringens ANDT-strategi. Vi ser gärna projekt som utvärderar interventioners effekt med hänsyn till socioekonomiska skillnader. Vi prioriterar samverkansprojekt mellan idéburna organisationer och forskare och projekt som har ett jämlikhets-, jämställdhets- och/eller barn- och unga-perspektiv i syfte att öka förutsättningarna för en jämlik hälsa.

Läs mer

Mer information om kriterierna och ansökan här (länk borttagen 2019-06-07)

Kategori: Nyhet