Tillsammans med Totalförsvarets Forskningsinstitut och Livsmedelsverket kommer Folkhälsomyndigheten att utvärdera myndigheternas tekniska och laborativa analyskapacitet, men även identifiera vilka utvecklingsbehov som finns.

Projektet ska också kartlägga andra aktörers möjlighet att genomföra laborativa analyser och se över hur samverkan mellan de berörda aktörerna bör organiseras. Detta för att analysverksamheten ska kunna upprätthållas ifall oväntade föroreningar av vatten sker som kan utgöra hälsohot.

Målet med det tvååriga projektet är att Sveriges alla vattenverk och kommuner samt den nationella vattenkatastrofgruppen VAKA, ska veta vilken typ av laboratoriehjälp och expertstöd som finns tillgänglig vid de centrala myndigheterna och hos privata aktörer.

Projektet "Stärkt förmåga till analys av råvatten och dricksvatten vid oväntad kemisk, mikrobiologisk och radioaktiv förorening i fredskriser, för det civila försvaret och höjd beredskap" pågår under 2017-2018.

Kategori: Nyhet