Varje år dör cirka 6 miljoner människor i världen till följd av tobaksrelaterade sjukdomar. En siffra som väntas växa om ingenting görs. I Sverige står tobaksrökning för omkring 12 000 dödsfall och 100 000 personer beräknas insjukna i rökrelaterade sjukdomar varje år. Förutom en försämrad hälsa leder tobaksrökning till ökade kostnader för hälso- och sjukvården, ökad sjukfrånvaro och produktionsbortfall. Tobaksbruk bidrar också till att ojämlikheten i hälsa ökar.

WHO lyfter i sin kampanj att tobak inte bara innebär påverkan på individers hälsa utan även försämring av miljö och levnadsvillkor i de länder där tobaken odlas. Tobaksodlingar kräver stora mängder bekämpnings- och gödningsmedel som kan orsaka förorenad vattenförsörjning och påverka hälsan för de som jobbar på tobaksodlingarna. Omkring 600 miljoner träd avverkas varje år för att bereda mark för tobaksodling, vilket bidrar till en global skövling av skog på 2-4 % årligen. Tobaksproduktion beräknas dessutom resultera i över 2 miljoner ton avfall varje år.

Tobaksskräp orsakar också stora konsekvenser på miljön. Enligt mätningar av Håll Sverige rent är cirka 80 procent av skräpet i de svenska städerna tobaksrelaterat och består av fimpar, cigarettpaket, snus och snusdosor. Filtret i fimparna består av en slags plast (cellulosaacetat) som tar lång tid innan det försvinner om det hamnar i naturen.

Att minska tobaksanvändandet är målet för Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll som Sverige tillsammans med 180 länder anslutit sig till. Ett minskat tobaksanvändande går också i linje med FN:s globala mål i agenda 2030.

Folkhälsomyndigheten vill i samband med WHO:s tobaksfria dag belysa vinsterna med ett minskat tobaksanvändande både i Sverige och övriga världen vad gäller hälsa, ekonomi och miljö.

Läs mer

WHO: World No Tobacco Day, 31 May 2017 (länk borttagen)

Regeringen: Globala målen och Agenda 2030

WHO Framework Convention on Tobacco Control

Kategori: Nyhet