Den nya undersökningen bygger på svar från 7 755 ungdomar i Sverige. Frågorna rör områden som sexuell hälsa och rättigheter samt hivprevention. Resultatet visar bland annat att killar har mindre kontakt med ungdomsmottagningar och sämre tillgång till kunskap och vägledning än tjejer.

– Fler killar behöver känna till hur de kan testa sig för sexuellt överförda infektioner. De behöver också bättre tillgång till vägledande samtal om relationer, sexualitetsfrågor och hälsa. På så sätt kan jämställdheten öka och det preventiva arbetet förbättras. Här finns det mycket att göra inom hälso- och sjukvård, ungdomsmottagningar, skolan och elevhälsan, säger enhetschef Louise Mannheimer.

I enkäten uppgav 22 procent av ungdomarna att de blivit diskriminerade eller kränkta någon gång under det senaste året. 40 procent hade erfarenhet av sexuella handlingar mot sin vilja och 6 procent av fysiskt våld. Generellt upplever tjejer oftare kränkningar, diskriminering och våld än killar. En annan utsatt grupp är personer som inte vill kategorisera sig utifrån kön.

Grafisk bild som illustrerar att 40 procent har erfarenhet av sexuella handlingar mot sin vilja

– De senare utgör bara en procent av de svarande men är överrepresenterade på många plan. De mår sämre psykiskt, har färre nära relationer, är oftare våldsutsatta och upplever mer diskriminering, säger Louise Mannheimer.

Färre än hälften av ungdomarna i enkäten anser att skolans sex- och samlevnadsundervisning har gett dem tillräckliga kunskaper för att ta hand om sin sexuella hälsa. Bäst är skolan på att informera om hur man blir gravid, kondomanvändning och kunskap om kroppen. Minst belyser skolan frågor om genus, relationer och jämställdhet, hiv samt normer och HBT-perspektiv.

Studien visar också att ungdomarna efterlyser vissa hälsofrämjande och förebyggande insatser. Främst efterfrågas billigare preventivmedel och gratis kondomer.

Enkäten visar vidare att:

  • Medelåldern för sexuell debut med en partner är16 år. Tjejerna är något tidigare än killarna.
  • 14 procent definierar sin sexuella identitet utanför heteronormen.
  • Det vanligaste skyddet vid det senaste samlaget var hormonell preventivmetod, 50 procent, följt av kondom under hela samlaget, 25 procent.
  • 11 procent hade haft klamydia, den vanligaste sexuellt överförda infektionen bland unga.
  • 16 procent hade erfarenhet av att de själva eller deras partner genomgått en abort
  • 70 procent hämtade information om sexualitet, preventivmedel och könssjukdomar från internet. 52 procent av tjejerna och 36 procent av killarna tog del av informationen via kvalitetssäkrade sidor från hälso- och sjukvården.
  • 40 procent hade erfarenhet av sexuella handlingar mot sin vilja. Bland tjejer var andelen 54 procent, bland killar 27, och bland dem som inte vill kategorisera sig utifrån kön 53 procent.

Läs mer

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige - UngKAB15 – en studie om kunskap, attityder och beteende bland unga 16–29 år

Kategori: Nyhet