Folkhälsomyndighetens enkät är planerad att gå ut till drygt 50 000 personer under hösten 2017. Frågorna rör kunskap och behov inom området sexuell och reproduktiv hälsa. Enkäten är en del av ett större regeringsuppdrag som bland annat innebär att Folkhälsomyndigheten ska ta fram och redovisa en aktuell bild av läget.

– En grundförutsättning för god sexuell hälsa är att man själv kan bestämma över sin sexualitet. Vi vill veta om man upplever att diskriminering, övergrepp eller förtryck begränsar makten över den egna kroppen. Enkäten rör också hur unga upplever skolans sexualundervisning och ifall sjukvårdens stöd och hjälp är tillräcklig. Sexualiteten har stor betydelse för hälsan och enkäten hjälper oss att hitta förbättringsområden, säger enhetschef Louise Mannheimer.

Folkhälsomyndigheten kommer att undersöka flera olika faktorer som kan påverka människors sexuella och reproduktiva hälsa. Det handlar till exempel om kunskapsbrist, självupplevd diskriminering, förtryck och ojämlika maktförhållanden mellan könen. Kunskapen behövs för att skapa ökad förståelse och bättre förutsättningar för ett effektivt folkhälsoarbete inom området.

– Resultaten från studien kommer att ge aktuell kunskap både på nationell och regional nivå, men också belysa skillnader i befolkningen och mellan olika regioner. På så sätt kan man hitta och lyfta fram de grupper och områden i landet som är i behov av riktade hälsofrämjande insatser, säger Louise Mannheimer.

I uppdraget ingår att genomföra fördjupande studier inom de områden eller grupper som visar på särskild utsatthet, vad gäller livsvillkor eller levnadsvanor som berör sexualitet och sexuell ohälsa. Folkhälsomyndigheten ska också ge förslag på hur fortlöpande uppföljningar kan göras.

En annan del i uppdraget är att samordna SRHR-frågorna nationellt. Som ett första steg arrangerar Folkhälsomyndigheten ett möte där generaldirektörer och föreståndare vid olika myndigheter och organisationer deltar för att diskutera SRHR-arbetet på nationell nivå. Det handlar om vad som utförs i landet och vilka behov och förbättringar som finns på sikt.

Fakta om SRHR-uppdraget

SRHR står för "Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter" och omfattar varje människas lika möjligheter, rättigheter och förutsättningar att utan tvång, våld eller diskriminering kunna bestämma över sin egen kropp och ha ett säkert och tillfredsställande sexualliv.

Till sexuella och reproduktiva rättigheter hör bland annat rätten till abort, tillgång till preventivmedel, sexuell upplysning och reproduktiv hälso- och sjukvård, samt frihet från tvångssterilisering eller bestraffning eller förtyck på grund av sin sexuella identitet.

Folkhälsomyndigheten ska verka för nationell samordning och kunskapsuppbyggnad inom SRHR samt följa utvecklingen på området. Tonvikten i arbetet kommer att ligga på förebyggande åtgärder med målet att långsiktigt stärka det preventiva arbetet inom SRHR i Sverige.

SRHR-uppdraget kommer att slutredovisas i juni 2019.

Kategori: Nyhet