Rapporten "Från nyhet till vardagsnytta – om implementeringens mödosamma konst" är tänkt att utgöra ett stöd för personer som ställs inför utmaningen att implementera ny kunskap och nya metoder med syfte att främja befolkningens hälsa.

När en metod, efter kanske många års forskning, bedöms som effektiv förväntar man sig kanske att den kommer att börja användas relativt omgående. Men så är sällan fallet. Att snabba på resan från forskning till praktik är därför en angelägen uppgift som bör utföras i samverkan mellan forskarsamhället, myndigheter, idéburna organisationer, företag och verksamheter i kommuner, landsting och regioner.

I rapporten presenteras och diskuteras vetenskapliga rön om hur ny kunskap eller nya metoder och produkter kan spridas och implementeras. Rapporten behandlar två huvudområden: generella principer och praktiskt stöd för implementering. En checklista, tänkt som konkret stöd i praktiskt implementeringsarbete, finns både i rapporten och i digitalt format.

Rapporten och den digitala checklistan ska utgöra stöd för beslutsfattare med ansvar för folkhälsofrågor, liksom för utvecklingsledare, strateger och praktiker med samordnande uppgifter inom folkhälsoområdet i hela dess bredd.

Läs mer

Läs rapporten Från nyhet till vardagsnytta – om implementeringens mödosamma konst

Ladda ner checklistan i digital form

Kategori: Nyhet