Det finns fem nationella minoriteter i Sverige: tornedalingar, romer, judar, sverigefinnar samt urfolket samer. År 2015 påbörjade Folkhälsomyndigheten ett treårigt regeringsuppdrag kring nationella minoriteter. Syftet var att föreslå hur gruppernas hälsosituation skulle kunna följas upp och därigenom hitta vägar till bättre förutsättningar för en god och jämlik hälsa.

Arbetet bedrivs genom samråd med representanter för grupperna.

I rapporten som nu presenteras framkommer att hälsosituationen är olika för minoritetsgrupperna, även jämfört med majoritetsbefolkningen. Den judiska gruppen beskriver till exempel känslor av oro och rädsla inför hot och våld. Romerna nämner utanförskap, ojämlika livsvillkor och sämre levnadsvanor som stora ohälsofaktorer. Tornedalingarna ser ohälsa kopplat till att deras språk meänkieli håller på att försvinna. Samerna beskriver en oro för den psykiska ohälsan hos de unga samerna, särskilt bland renskötande unga män. Även i den sverigefinska gruppen finns en oro för den psykiska ohälsan.

Tillsammans med företrädarna för de nationella minoriteterna har Folkhälsomyndigheten utformat förslag till hur hälsosituationen kan följas upp för de olika grupperna i det fortsatta arbete som krävs. Det finns också förslag till hur framtida samråd och dialoger kan utformas.

– Vi ser också ett stort behov av forskning och utveckling för att öka kunskapsläget om hälsosituationen bland minoritetsgrupperna, säger Karin Junehag Källman, utredare och projektledare för uppdraget på Folkhälsomyndigheten.

Läs mer

Läs rapporten Samråd och dialog med nationella minoriteter och urfolk i syfte att förbättra förutsättningarna för gruppernas hälsa

Läs mer om Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters arbete med nationella minoriteter

Kategori: Nyhet