Folkhälsomyndigheten har sammanfattat en systematisk litteraturöversikt och metaanalys som gjorts av forskare i Australien. Översikten består av sammanställda resultat av 131 enskilda forskningsstudier som bland annat visar att vissa föräldraskapsfaktorer, till exempel att föräldrarna ger stöd till barnen, skyddar barnen mot konsumtion av alkohol och rela­terade problem. Andra föräldraskapsfaktorer, till exempel att föräldrarna tillgängliggör alkohol för barnen, ökar däremot risken.

Effekterna av varje enskild föräldraskapsfaktor är små, men det är möjligt att flera av faktorerna tillsammans har större effekter.

Slutsatsen författarna drar är att det finns en god vetenskaplig grund för att utveckla förebyg­gande åtgärder riktade till föräldrar mot ungdomars konsumtion av alkohol.

Om Utblick folkhälsa

Utblick folkhälsa erbjuder läsaren en snabb överblick av forskningsläget inom olika områden. Varje blad sammanfattar en systematisk litteraturöversikt. Folkhälsomyndigheten gör ingen egen tolkning eller värdering av resultaten.

Bladet om föräldraskapsfaktorers effekter på konsumtion av alkohol och relaterade problem hos ungdomar vänder sig framförallt till ANDT-samordnare och tillsynshandläggare i kommuner och länsstyrelser samt andra som arbetar med alkohol lokalt och regionalt, exempelvis folkhälsostrateger och folkhälsochefer.

Läs mer

Läs Utblick folkhälsa: Föräldraskapsfaktorer kan påverka konsumtion av alkohol och relaterade problem hos ungdomar

Läs fler blad i serien Utblick folkhälsa

Kategori: Nyhet