Varje svar är viktigt och kan användas som underlag till insatser som kan förbättra folkhälsan i olika grupper i befolkningen.

Hälsosituationen ser olika ut i befolkningen. Det är viktigt att ta reda på hur det ser ut i olika befolkningsgrupper, så att samhället bättre kan verka för jämlika förutsättningar till en god hälsa. Genom resultatet på enkäten får Folkhälsomyndigheten en bild av hur hälsan ser ut bland personer med finländskt ursprung, en av de nationella minoritetsgrupperna. Resultaten blir ett underlag för politiker som fattar beslut om åtgärder i samhället som kan förbättra förutsättningarna till en god hälsa.

Totalt är det cirka 10 000 personer som blivit slumpmässigt utvalda att delta i undersökningen, som består av en enkät med 46 frågor. Det är frivilligt att svara, men alla svar behövs för att resultatet ska bli så tillförlitligt som möjligt.

– Resultaten är viktiga, framför allt för de politiker och beslutsfattare på regional och lokal nivå som ska fördela resurser och prioritera insatser till att förbättra hälsan. En god folkhälsa för alla är någonting som i sin tur stärker hela samhällets utveckling, säger Malin Kark, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Undersökningen görs av Folkhälsomyndigheten inom ramen för arbetet med nationella minoriteter och urfolk. Alla uppgifter är sekretesskyddade, när resultaten redovisas kan ingen se vem som har svarat.

Fakta: Minoritetsgrupper

I Sverige finns fem nationella minoriteter:

  • Judar
  • Romer
  • Samer
  • Sverigefinnar
  • Tornedalingar

Läs mer

Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters arbete med nationella minoriteter

Kategori: Nyhet