Under säsongen juli 2016 till och med juni 2017 rapporterades 654 fall av invasiva infektioner med betahemolytiska grupp A streptokocker (GAS) i Sverige. Det är en ökning med 8 procent jämfört med föregående säsong, enligt Folkhälsomyndighetens säsongsrapport som nu publiceras. Rapporten vänder sig i första hand till hälso- och sjukvården, exempelvis infektionskliniker och kliniska mikrobiologiska laboratorier.

Invasiva GAS-infektioner är mycket allvarliga och kan vara livshotande. Blodförgiftning (sepsis), streptokockbetingad toxisk chock eller allvarliga mjukdelsinfektioner (nekrotiserande fasciit, NF) kan bli följden.

Folkhälsomyndigheten följer fallen av allvarlig, invasiv GAS-infektion genom kontinuerlig övervakning av fallen samt epidemiologisk typning av isolat under perioden februari till och med april. Antalet fall varierar över året och ökar normalt under vårvintern.

Antalet rapporterade fall under den gångna säsongen motsvarar en förekomst (incidens) på 6,5 fall per 100 000 invånare. Det är alltså ovanliga infektioner.

Läs mer

Läs mer i rapporten Invasiva grupp A-streptokocker, säsongsrapport 2016–2017

Läs Folkhälsomyndighetens sjukdomsinformation om GAS

Kategori: Nyhet