Tobaksfri duo finns i ett 80-tal kommuner. Under årskurs fem eller sex bjuds eleverna in att delta i programmet som sedan pågår till och med årskurs nio. Ambitionen med Tobaksfri Duo är att i ett tidigt skede, innan barn och ungdomar testar tobak, inspirera och stödja ungdomarna att leva tobaksfritt. Samtidigt arbetar man för att skapa en norm i lokalsamhället som uppmuntrar tobaksfrihet.

Utvärdering av metoden

Umeå universitet har i samarbete med Karolinska institutet fått i uppdrag att göra en effekt- och hälsoekonomisk utvärdering av Tobaksfri Duo. Uppdraget ska pågå till och med 2020.

– Vår förhoppning är att många skolor och ungdomar ska välja att delta i studien så att det går att göra en bra utvärdering på om metoden har effekt på ungas tobaksbruk, säger Annmarie Wesley, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Även Skolverket är intresserade av att ta del av resultaten och ställer sig positiva till att metoder som används utvärderas vetenskapligt och att vi får mer kunskap om förebyggande metoder som används i skolan.

Skolan viktig arena för att förebygga

Under de senaste årtiondena har olika aktiviteter genomförts i Sverige för att minska ungas tobaksbruk. Trots en sjunkande andel rökande ungdomar klassas enligt CAN:s rapport år 2016 fortfarande tio procent i årskurs nio och 24,5 procent i gymnasiets år två som rökare. Skolan är en viktig arena i det tobaksförebyggande arbetet men det råder brist på utvärderade, effektiva program som kan användas i skolan.

Folkhälsomyndigheten fördelar årligen projektbidrag till hälsofrämjande och förebyggande projekt inom alkohol, narkotika, dopning och tobak. Myndigheten kan även ge särskilda uppdrag till aktörer att utvärdera metoder eller områden där det bedöms som särskilt angeläget att öka kunskapen.

Kategori: Nyhet