Resultatet bygger på en webbenkät som besvarades av sammanlagt 1638 gymnasieelever på idrottslinjer inom fotboll, ishockey, basket och innebandy samt golf och längdskidåkning. Enkäten visar att drygt 18 procent av killarna över 18 år har ett problemspelande. Bland dem under 18 år är siffran omkring 9 procent. Detta är mer än bland killar i motsvarande åldersgrupper i befolkningen. För tjejerna inom idrotten återfinns inga större skillnader jämfört med övriga befolkningen.

– Även om siffrorna bör tolkas med försiktighet visar de att idrottsrörelsen är en viktig arena för förebyggande arbete, säger enhetschef Anna Jansson på Folkhälsomyndigheten.

Spel om pengar vanligt bland unga trots 18-årsgräns

Undersökningen visar även att 36 procent av NIU-eleverna under 18 år har spelat om pengar någon gång under de senaste 12 månaderna. Det kan jämföras med 20 procent för motsvarande grupper i befolkningen. Det förekommer även spel om pengar under skoltid, 36 procent av de som spelat det senaste året uppger att de har spelat under skoltid. Av de som har ett problemspelande spelar 25 procent ofta eller alltid under skoltid.

Var femte elev uppger att de har någon i sin närhet som har, eller har haft, problem med spel om pengar. En högre andel killar än tjejer uppger att de har en närstående som har eller har haft spelproblem, 24 jämfört med 14 procent. Över 60 procent av killarna uppger att det rör sig om en kamrat, medan det för tjejerna oftare handlade om en släkting eller förälder.

Spelproblem och riskabel alkoholkonsumtion hänger ofta ihop

Undersökningen visar även att bland NIU-elever som har ett problemspelande, har 44 procent också en riskabel alkoholkonsumtion. Bland de som inte spelat alls är motsvarande andel 11 procent, och bland de som spelat utan att ha ett problemspelande är det 24 procent som också har en riskabel alkoholkonsumtion.

De flesta av eleverna uppger att varken lärare eller idrottsföreningen pratar om spel om pengar ur ett förebyggande perspektiv. Majoriteten av eleverna är osäkra på tränarnas attityder till spel om pengar. Enligt var tionde elev har tränarna ett restriktivt förhållningssätt.

Om undersökningen

En webbenkät besvarades av sammanlagt 1638 gymnasieelever på Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) inom fotboll, ishockey, basket och innebandy samt golf och längdskidåkning och svarsfrekvensen var 33 procent. Utöver eleverna svarade även 1438 idrottare och 401 tränare inom elitidrottsrörelsen från samma idrotter som NIU-eleverna. Resultatet från idrottare och ledare ligger i linje med gymnasieelevernas. Bland annat är andelen som har ett problemspelande högre jämfört med män i motsvarande ålder i befolkningen i stort.

Undersökningen har genomförts på uppdrag av Folkhälsomyndigheten och i samråd med Riksidrottsförbundet. Uppdraget från Folkhälsomyndigheten bestod av kartläggning av spelvanor och attityder inom idrotten och i samråd med Riksidrottsförbundet har Centrum för psykiatriforskning utökat materialinsamlingen till att även innefatta frågor om spel på egen match och spelindustrin.

Läs mer

Hur vanligt är spelproblem

Alkohol och spel

Spelproblem bland unga

Kategori: Nyhet