Den 10 oktober uppmärksammar FN och WHO Världsdagen för psykisk hälsa, ett initiativ som märks på många håll i Sverige genom bland annat informationssatsningar och evenemang.

Alla människor ska ha möjlighet att uppleva sin tillvaro som meningsfull, vara delaktiga i samhället och uppleva att de har förmåga att hantera livets motgångar. Därför arbetar Folkhälsomyndigheten för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. Det gör vi genom att bidra med kunskap om den psykiska hälsan och vad som påverkar den (bestämningsfaktorer). Vi bidrar också med kunskap om hur samhället kan arbeta för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa i alla åldersgrupper.

Kort om den psykiska hälsan i Sverige

Bland 11-åriga flickor och pojkar är det 91 procent som uppger ett högt psykiskt välbefinnande. För 13- och 15-åriga flickor är motsvarande andel 76, respektive 73 procent medan andelen för pojkar i samma åldrar är det 88 respektive 85 procent. Samtidigt rapporterar många återkommande psykiska och somatiska besvär.

11-åringar trivs bäst med livet

Fler än sju av tio (73 procent) i åldersgruppen 16-84 år uppger sig ha ett gott eller mycket gott psykiskt välbefinnande i Sverige. Samtidigt har nästan var tredje (30 procent) lindriga besvär av ängslan, oro eller ångest. Besvären är vanligare bland kvinnor (37 procent) än bland män (24 procent). 6 procent av kvinnorna och 3 procent av männen uppger att de har svåra besvär av ängslan, oro eller ångest.

Sverigekarta där det visas att 73% av befolkning har gott psykiskt välbefinnande

Stress är vanligast bland kvinnor i åldern 16–29 år, där 29 procent uppger att de känner sig ganska eller väldigt stressade.

Grafisk bild som visar tt 29% av una kvinnor och 12% av unga män känner stress

Samtliga siffror kommer från undersökningen Skolbarns hälsovanor (barn i åldrarna 11, 13 och 15 år) och den nationella folkhälsoenkäten (vuxna 16–84 år).

Läs mer

Läs information från WHO om Världshälsodagen för psykisk hälsa (engelska)

Folkhälsomyndighetens uppdrag inom psykisk hälsa

Läs fler uppgifter om den psykiska hälsan i Sverige

Barns psykiska hälsa

Vuxnas psykiska hälsa

Kategori: Nyhet