Folkhälsomyndigheten har i uppdrag av regeringen att låta genomföra en befolkningsbaserad nationell enkätstudie på området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR2017.

– Undersökningens nyckelfråga är om människor kan leva sexuellt på det sätt de önskar. Vi hoppas naturligtvis att de som är utvalda att svara känner att de vill bidra till en ökad kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheters betydelse för hälsan säger Louise Mannheimer, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Den studie som Folkhälsomyndigheten nu genomför är den första inom SRHR-området. Förutsättningarna, genomförandet och fokus i studien "Sex i Sverige" som gjordes 1996, där 2 810 personer intervjuades, kan inte jämföras med SRHR2017 eftersom undersökningen från 1996 fokuserade på sexualvanor och beteenden.

Syftet med studien är att ta fram kunskap för att redovisa och rapportera en aktuell bild av området, men också att skapa bättre förutsättningar för ett effektivt folkhälsoarbete.

Den 4 och 5 september går inbjudan ut med information om studien och möjlighet att logga in på en webbaserad enkät till 50 000 slumpmässigt utvalda personer mellan 16 och 84 år. En vecka senare skickas samma enkät i pappersformat.

Enkätfrågorna handlar bland annat om sexualitetens förutsättningar och begränsningar, sexuella och reproduktiva erfarenheter, som till exempel sexuell debut och skador vid förlossning. Frågor om relationer belyser bland annat egenmakt men också händelser som diskriminering, våld och utsatthet.

Sexualiteten har betydelse för den generella hälsan.

– En grundförutsättning för god sexuell hälsa är att man själv kan bestämma över sin sexualitet. Vi vill få kunskap om vilka sexuella och reproduktiva erfarenheter en har och hur det relaterar till upplevelsen av den sexuella och reproduktiva hälsan., säger Louise Mannheimer.

Om Folkhälsomyndighetens SRHR-uppdrag

  • I uppdraget ingår, förutom enkätundersökningen, också att genomföra fördjupande studier inom de områden eller grupper som visar på särskild utsatthet vad gäller livsvillkor eller levnadsvanor som berör sexualitet och sexuell ohälsa. Folkhälsomyndigheten ska också ge förslag på hur fortlöpande uppföljningar kan göras.
  • Folkhälsomyndigheten ska verka för nationell samordning och kunskapsuppbyggnad inom SRHR samt följa utvecklingen över tid. Tonvikten i arbetet kommer att ligga på främjande och förebyggande åtgärder med målet att långsiktigt stärka det preventiva arbetet inom SRHR i Sverige. Samverkan har redan påbörjats med andra myndigheter och organisationer.

Mer information om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, och om den undersökning som nu genomförs, finns samlad på webbplatsen srhr2017.se

Läs mer

srhr2017.se

Kategori: Pressmeddelande