Regeringens beslut om nationella vaccinationsprogram

Publicerat

Regeringen avser att införa vaccinationer mot rotavirus, men inte vaccinationer mot hepatit B, i det allmänna nationella vaccinationsprogrammet. I praktiken – och som Folkhälsomyndigheten rekommenderar – erbjuds dock redan alla spädbarn i Sverige vaccin mot hepatit B.

Regeringen har fattat beslut i två frågor rörande det allmänna vaccinationsprogrammet, som är det program som erbjuds till alla barn och som beslutas och finansieras av staten. Folkhälsomyndigheten vill härmed kort informera om vad regeringens beslut innebär.

Rotavirus

Regeringen avser att införa vaccination mot rotavirus i det nationella vaccinationsprogrammet för barn enligt sitt budgetförslag för 2018. Beslutet om när vaccinationen ska införas kommer först efter det att riksdagen har fattat beslut. Flera län och regioner erbjuder redan vaccination mot rotavirus.

Hepatit B

Regeringen har beslutat att vaccination mot hepatit B inte ska ingå i den delen av vaccinationsprogrammet för barn som beslutas och finansieras av staten, då den inte uppfyller alla kriterier som krävs för införandet. Enligt smittskyddslagen ska en smittsam sjukdom omfattas av nationella vaccinationsprogram om vaccination förväntas:

  1. effektivt förhindra spridning av smittsamma sjukdomar i befolkningen
  2. vara samhällsekonomiskt kostnadseffektiv
  3. vara hållbar från etiska och humanitära utgångspunkter.

Det samhällsekonomiska underlaget gav inte stöd för att allmän vaccination mot hepatit B skulle vara kostnadseffektiv.

I praktiken erbjuds redan vaccination mot hepatit B till spädbarn i hela landet sedan 2016. Alla regioner och landsting har beslutat att erbjuda vaccination mot hepatit B till alla spädbarn inom sina regionala program.

Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar att alla barn erbjuds kostnadsfri vaccination mot hepatit B. Folkhälsomyndigheten rekommenderar i enlighet med detta vaccination av alla spädbarn och av äldre barn som hör till riskgrupper.

– Vi ser positivt på att nu alltfler vaccineras redan som små barn eftersom det stärker skyddet för personer i de utpekade riskgrupperna, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Fler vaccinationer väntar på beslut

Folkhälsomyndigheten har föreslagit regeringen att nationella särskilda vaccinationsprogram ska införas mot hepatit B, influensa, pneumokocker och tuberkulos. Beslut om föreslagna särskilda program är under beredning.

Folkhälsomyndigheten har utrett om vaccination av pojkar mot HPV ska ingå i det nationella allmänna vaccinationsprogrammet. Enligt myndighetens bedömning uppfyller vaccinationen smittskyddslagens kriterier för införandet. Slutversionen av beslutsunderlaget är snart klart att skickas till regeringen.

Kategori: Nyhet

Dela med e-post

Gå till toppen av sidan