Det vanligaste hälsoproblemet hos barn och unga i migration är psykisk ohälsa. Barnens tillstånd riskerar att förvärras under asylprocessen, visar Barnombudsmannens rapport Nyanlända barns hälsa. Arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa är angeläget och kräver insatser från flera olika samhällsaktörer. Den ideella sektorns insatser på området är betydelsefulla.

Nu finns det möjlighet för alla rikstäckande organisationer som arbetar förebyggande eller främjande inom områdena psykisk hälsa och suicidprevention för barn och unga som är asylsökande eller nyanlända att söka medel för verksamhetsåret 2018. Medel kan sökas av alla dem som uppfyller ansökningsvillkoren.

Ansökan ska vara Folkhälsomyndigheten tillhanda senast den 3 november 2017. Beslut om verksamhetsbidrag meddelas under januari 2018. Upp till 10 miljoner kommer att fördelas under förutsättning att regeringen beviljar medel.

Folkhälsomyndighetens arbete

Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att genomföra en kartläggning av psykisk hälsa hos barn och unga i migration. Vi kommer även att ta fram en fördjupad kunskapssammanställning om hälsosituationen hos migranter i stort.
Folkhälsomyndigheten arbetar för att stärka psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid i befolkningen. I arbetet ingår att verka för ett effektivt och kunskapsbaserat arbete och nationell samordning.

Läs mer

Folkhälsomyndighetens arbete inom psykisk hälsa och suicidprevention

Kategori: Nyhet