Omslag Årsrapport barnvaccinationsprogrammet 2017Årsrapport barnvaccinationsprogrammet 2017Runt 97 procent av alla tvååringar har fått de vaccinationer som erbjuds inom barnhälsovården. Enligt årsrapporten är de flesta av sjukdomarna inom programmet under god kontroll. Under 2017 rapporterades inga fall av röda hund, endast enstaka fall av stelkramp och difteri, samt ett 30-tal fall av påssjuka. När vaccinationstäckningen är hög skyddas även personer som på grund av immunbrist efter sjukdom eller behandling inte kan ta vaccinationerna, eftersom sjukdomarna inte sprids så lätt.

Mässling spreds men stoppades fort

Trots att en stor del av befolkningen har ett skydd mot mässling förekom några mindre utbrott under förra året, framför allt i Göteborg och Stockholm. Både barn och vuxna blev sjuka i mässling, som framför allt spreds inom familjer och i vårdmiljöer som akutmottagningar. Utbrotten krävde mycket stora insatser för att spåra smittan och för att förebygga smittspridning.

‒ Mässlingsutbrottet som vi såg senast i Västra Götaland blev lindrigt tack vare fantastiska insatser med smittspårning och omhändertagandet i vården. Ytterst är det också tack vare den höga vaccinationstäckningen som utbrott inte sprider sig mer än så här, säger Ann Lindstrand, chef för enheten för vaccinationsprogram vid Folkhälsomyndigheten.

Färre spädbarn drabbades av kikhosta

Kikhosta är en sjukdom som små barn kan bli mycket sjuka av. Under 2017 ökade det totala antalet fall av kikhosta – jämfört med både 2016 och rekordåret 2014 – men färre spädbarn drabbades. Det kan tyda på att uppmärksamheten på sjukdomen ökat de senaste åren och att fler vuxna diagnosticerats.

Uppföljning av vacciner

Vaccinerna som används inom det allmänna nationella vaccinationsprogrammet är säkra och följs kontinuerligt upp av Läkemedelsverket. Under 2017 gavs nästan 1,3 miljoner vaccindoser och totalt rapporterades 437 fall av misstänkta biverkningar.

‒ Det är bra att vårdpersonal och allmänhet rapporterar in till oss när de misstänker något som kan vara kopplat till ett läkemedel, som ju vaccin är. Då kan vi följa upp om symtomet har med vaccinet att göra. Vår säkerhetsuppföljning visar att de biverkningar som rapporterades under 2017 i huvudsak redan är kända och övergående, säger Charlotta Bergquist, vaccinsamordnare på Läkemedelsverket.

Världsvaccinationsveckan 24-30 april

Vi skapar skyddet tillsammansVi skapar skyddet tillsammansVaccinationer har stor betydelse för människors hälsa i hela världen. I Sverige ser vi bevis på att vaccinationsprogrammet fungerar bra genom att sjukdomarna förekommer sällan eller är helt utrotade. I flera länder i Europa är situationen en annan, framför allt när det gäller mässling. Enligt den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC ökade spridningen av mässling i flera europeiska länder under 2017. I samband med vaccinationsveckan har Folkhälsomyndigheten sammanställt vanliga frågor och svar om mässling och material som stöd för dig som arbetar med vaccinationer, på webbplatsen vaccinfunkar.se.

Läs mer

WHO – om World Immunization Week

ECDC – statistik över mässling i Europa

Läkemedelsverket – information om vaccin och säkerhet

Kategori: Nyhet