I år är det 70 år sedan Världshälsoorganisationen, WHO, bildades år 1948. Det var också då som organisationens konstitution slog fast WHO:s mandat, att verka för att alla människor ska uppnå en så god hälsa som möjligt. Det handlar om att främja hälsa och förebygga sjukdomar i vid mening och inkluderar människors välbefinnande, det vill säga vår psykiska hälsa.

Årets Världshälsodag den 7 april uppmärksammar WHO:s långa historia som FN:s fackorgan för hälsa genom temat Hälsa för alla – tillgång till allmän hälso- och sjukvård. Aktiviteter för att uppmärksamma dagen och firandet planeras runt om i olika länder.

Jämlik hälsa i Agenda 2030

En allmän hälso- och sjukvård för alla av god kvalitet är ett av delmålen under mål 3 som handlar om hälsa och välbefinnande, i de 17 målen för hållbar utveckling. De globala målen som världens ledare enats om ska uppnås till år 2030, utgår från hälsa som en grundläggande rättighet och förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling.

Eftersom hälsa till stor del skapas och har sin grund i de förhållanden i samhället under vilka människor föds, växer upp, arbetar och åldras, visar också målen att de är odelbara. Målen hänger ihop. Ett mål kan inte nås på bekostnad av ett annat, ingen ska lämnas utanför. Att målen är universella innebär att de ska uppnås i alla länder, för alla människor, i samhällsskikt.

En folkhälsa som stärker samhällets utveckling

Folkhälsomyndighetens vision är En folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Vårt uppdrag är att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot olika former av hälsohot, och därmed bidra till ett hållbart samhälle.

Genom Agenda 2030 förstärks förståelsen för och behovet av ett systematiskt och långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa inom många delar av samhället. Det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektivet är därmed en integrerad del i agendans alla delar och en grundläggande förutsättning för en hållbar samhällsutveckling.

Att omsätta de globala målen nationellt såväl som regionalt och lokalt innebär därför att vi bidrar till att skapa hälsa för alla och därmed också till genomförandet av Agenda 2030.

Läs mer

Om Världshälsodagen (World Health Day) på WHO:s webbplats

Om globala målen och Agenda 2030 på regeringens webbplats

Fakta: WHO

  • WHO är FN:s fackorgan för hälsofrågor och bildades den 7 april 1948. Det övergripande målet för organisationen är att alla människor ska uppnå en så god hälsa som möjligt.
  • Hälsa definieras som fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom.
  • WHO leds av en generaldirektör som sedan 2017 är Tedros Adhanom Ghebreyesus. Huvudkontoret ligger i Genève. Därutöver finns sex regionkontor och landskontor i majoriteten av de 194 medlemsländerna. Sverige ingår tillsammans med totalt 53 länder i WHO:s Europaregion.

Globala mål för hållbar utvecklingGlobala mål för hållbar utveckling

Kategori: Nyhet