Faktabladet ger en snabb överblick över bland annat användning av narkotika, narkotikarelaterade dödsfall och kommunernas drogförebyggande arbete. Uppgifterna kommer i huvudsak från den årliga rapportering som myndigheten gör till EU:s narkotikabyrå, EMCDDA.

Sammanställningen, som gäller år 2016–17, visar bland annat att:

  • Antalet sprututbytesprogram har ökat de senaste åren. Under 2017 fanns 14 aktiva sprututbytesprogram i Sverige jämfört med 9 stycken 2015. Med regeringens ändring i lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler i mars 2017 togs det kommunala vetot bort och åldern för deltagande i programmen sänktes från 20 år till 18 år. Under 2018 väntas fler landsting starta sprututbytesprogram.

Ökning av sprututbytesprogram i Sverige

Utveckling av sprututbytesprogram

  • De narkotikarelaterade dödsfallen har för första gången på tio år minskat. Utvecklingen måste följas upp över fler år men minskningen indikerar att utvecklingen kan vara på väg åt rätt håll. Majoriteten av dödsfallen var likt tidigare år opioidrelaterade och de flesta dödsfallen var oavsiktliga förgiftningar, så kallade överdoser.

Rapporteringen till EMCCDA genomförs i samarbete med Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, Kriminalvården, Polismyndigheten, Nationellt Forensiskt Centrum, Socialstyrelsen, Tullverket, Brottsförebyggande rådet, Statens institutionsstyrelse samt Åklagarmyndigheten.

Folkhälsomyndigheten arbetar med narkotikafrågan ur ett folkhälsoperspektiv, för att stärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet och för att på sikt minska bruket och brukets negativa konsekvenser. Regeringen gav år 2016 Folkhälsomyndigheten i uppdrag att stödja genomförandet av ANDT-strategin. I det uppdraget ingår att inom ANDT-området verka för en nationell samordning och ett effektivt och kunskapsbaserat arbete.

Läs mer

Läs faktabladet Den svenska narkotikasituationen– en översikt över rapporteringen till EU:s narkotikabyrå (länk borttagen 2020-06-01)

Kategori: Nyhet