Radon i inomhusluft orsakar omkring 500 lungcancerfall varje år i Sverige, bedömer myndigheterna. Personer som röker löper högst risk att drabbas, eftersom exponering för tobaksrök och radon samtidigt är särskilt skadligt.

För att minska människors exponering för radon krävs åtgärder. Det har även uppmärksammats på EU-nivå och i strålskyddsdirektivet (2013/59/Euroatom) finns krav på medlemsländerna att upprätta en nationell handlingsplan för radon. I enlighet med direktivet har nu sju svenska myndigheter tagit fram en nationell handlingsplan för att hantera de långsiktiga riskerna: Strålsäkerhetsmyndigheten, Arbetsmiljöverket, Boverket, Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Swedac.

Handlingsplanen föreslår bland annat:

  • ett formaliserat samarbete om radon mellan berörda myndigheter, under ledning av Strålsäkerhetsmyndigheten, med uppdrag att planera och följa upp insatser för att genomföra de strategier och aktiviteter som handlingsplanen tar upp
  • att en informationssatsning genomförs för att få fler att mäta radon och vidta åtgärder för att minska radonhalter i både bostäder och på arbetsplatser
  • att myndigheternas information om radon samordnas så att heltäckande information finns lätt tillgänglig
  • att myndigheterna ska verka för att alla bostäder på sikt uppfyller målet om en radonhalt på maximalt 200 Bq/m3.

Alla deltagande myndigheter står bakom de förslag på åtgärder och strategier som framförs. Genomförandet av handlingsplanens strategier och åtgärdsförslag kommer efterhand att följas upp och utvärderas.

Läs mer

Information från Strålsäkerhetsmyndigheten

Folkhälsomyndighetens information om radon i inomhusmiljö, samt frågor och svar om radon

Kategori: Nyhet