Den internationella malariadagen uppmärksammas den 25 april varje år. Syftet är att öka medvetenheten om sjukdomsbörda som malaria orsakar i världen och att arbeta för förbättrade behandlings- och diagnosmetoder. Årets tema, Ready to beat malaria, lyfter det gemensamma engagemang som finns hos alla som arbetar för en värld utan malaria. Temat lyfter fram de stora framsteg som har gjorts, men också oroande trender:

  • Efter en framgångsrik period i den globala malariakontrollen har utvecklingen stannat av.
  • Den nuvarande takten räcker inte för att uppnå de mål som ska nås till 2020, speciellt inte målet att minska incidens och dödstal med 40 procent.
  • De länder som har en pågående spridning av malaria tenderar att antingen närma sig en eliminering av sjukdomen, eller ha en hög sjukdomsbörda och signifikant ökning av rapporterade malariafall.

Figur 1. Uppskattat antal fall av malaria i världen 2010–2016

Uppskattat antal fall av malaria i världen 2010-2016Uppskattat antal fall av malaria i världen 2010-2016

WHO menar att extra resurser behöver satsats omgående inom både prevention, diagnostik och behandling av malaria för inte de stora framgångarna i kampen mot sjukdomen ska vara hotade.

Uppskattningsvis smittas över 200 miljoner människor årligen av malaria världen över. Majoriteten av fallen (90 procent) smittas i Afrika söder om Sahara och i den regionen är malaria är en av de största orsakerna till sjukdom och dödsfall för barn under fem år. Sedan 2010 har den globala malariaincidensen sjunkit med 18 procent, men sedan 2014 har återigen en viss ökning av antal fall skett (Figur 1).

I Sverige rapporterades 154 fall av malaria till Folkhälsomyndigheten under 2017. Samtliga fall smittades utomlands och då framförallt i afrikanska länder som Uganda, Nigeria och Kongo. Kunskap om hur man skyddar sig mot mygg är minst lika viktig som läkemedelsprofylax vid resor i malariaområden. Skydd mot mygg skyddar även mot andra myggöverförda infektioner som denguefeber och zika.

Läs mer

Folkhälsomyndighetens sjukdomsinformation om malaria

WHO:s World malaria report 2017

WHO:s globala tekniska strategi för malaria 2016–2013

Kategori: Nyhet