Den muslimska vallfärden till Mecka i Saudiarabien, hajj, pågår från den 19 augusti och fram till och med den 24 augusti. Under de senaste åren har det totala antalet pilgrimer legat runt 2 miljoner, varav knappt 2 000 från Sverige. Med tanke på att smittsamma sjukdomar lättare kan spridas när en så stor grupp människor samlas på samma plats utfärdar det saudiska hälsoministeriet både allmänna råd och specifika krav om hälsa och vaccinationer för dem som vill genomföra pilgrimsresan.

Här följer en kort sammanfattning av de hälsoråd som de saudiska hälsovårdsmyndigheterna uppdaterar årligen. Vissa vaccinationer utgör även krav för att beviljas visum av Saudiarabien för att delta i hajj. På plats i Saudiarabien genomför landets myndigheter kontinuerliga åtgärder för att minimera risken för sjukdomsutbrott bland pilgrimerna.

Vaccinationer

Meningokockvaccination

För alla resenärer till hajj kräver de saudiska myndigheterna att man kan uppvisa intyg på genomförd vaccination mot epidemisk hjärnhinneinflammation orsakad av meningokockbakterier. Vaccinationen ska ha skett med så kallat tetravalent konjugerat vaccin riktat mot meningokocker av typer A, C, Y och W135. I Sverige marknadsförs aktuella vaccin under namnen Menveo och Nimenrix. Resenärer måste kunna visa upp ett intyg som visar att vaccination utförts mellan 10 dagar och 5 år före inresan till Saudiarabien om något av nyss nämnda vaccin givits. Det ska i intyget tydligt framgå vilket vaccin som givits, annars kan vaccinationens giltighetstid inte bedömas.

Gula febern, polio

Resenärer som under resan till Saudiarabien passerar genom vissa länder i Central- och Sydamerika, Afrika och Asien måste även kunna uppvisa giltigt vaccinationsintyg avseende gula febern och polio.

Influensavaccination och allmänt vaccinationsskydd

Utöver detta rekommenderas även vaccination mot säsongsinfluensa för de som tillhör riskgrupperna för att drabbas av svår sjukdom, samt att alla i likhet med andra resor till utlandet ser över sitt vaccinationsskydd mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, mässling, röda hund och påssjuka.

Regionala hälsohot

Middle East respiratory syndrome (mers)

Middle East respiratory syndrome (mers) är en virusorsakad luftvägsinfektion som kan ge mycket svår sjukdom med cirka 35 procents dödlighet. Spridningen har till största delarna skett genom närkontakt med infekterade kameldjur. Viss spridning har även skett i sjukhusmiljö, i bland annat Saudiarabien, från insjuknade fall som inte isolerats på rätt sätt. Trots att mers-fall konstaterats i flera länder på Arabiska halvön sedan 2012 har inga sjukdomsutbrott inträffat i samband med hajj. För att undvika att smittas rekommenderas att inte ha närkontakt med kameldjur samt undvika konsumtion av rått eller otillräckligt tillagat kött eller opastöriserad mjölk. Det finns idag inget vaccin eller botande medicinsk behandling mot mers-infektion.

Kolera

Sedan våren 2017 pågår ett stort utbrott av kolera i Saudiarabiens grannland Jemen, även andra länder i regionen rapporterar återkommande kolerautbrott, till exempel Somalia. Det finns ett oralt vaccin mot kolera, Dukoral, som även har viss effekt mot turistdiarré. Viktigast är dock god handhygien och att följa allmänna råd för att undvika vatten- och födoämnesöverförd smitta.

Allmänna hälsoråd

Hälsoministeriet i Saudiarabien rekommenderar att personer i hög ålder, personer med terminal cancersjukdom och personer med svår kronisk sjukdom såsom hjärt- lung- eller njursjukdom helt avstår från pilgrimsresa. Det saudiska hälsoministeriet har en särskild informationssida med hälsoråd som berör gravida och barn.

För de individer som genomför pilgrimsresan påminner myndigheterna om betydelsen av regelbundet vätskeintag och undvikande av direkt solexponering för att inte drabbas av uttorkning eller värmeslag. Resenärer rekommenderas att skydda sig mot myggbett som kan sprida denguefeber och andra myggöverförda infektioner både under dagen (bland annat genom att använda myggmedel) och under natten (genom att sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering).

Försiktighetsåtgärder inför, under och efter resa

Försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot allvarliga infektioner inför, under och efter resa till hajj:

  • Rådfråga läkare inför resa om du har någon kronisk sjukdom som kan öka risken för att insjukna i svår sjukdom.
  • Rådfråga läkare inför resa om du är gravid för att bedöma om resan kan medföra några risker för dig eller det ofödda barnet
  • Var noggrann med handhygienen: tvätta händerna ofta med tvål och vatten eller våtservetter, alternativt använd handdesinfektion om det inte finns synlig smuts.
  • Undvik närkontakt med djur, i synnerhet kameler inklusive konsumtion av rått eller otillräckligt tillagat kött eller opastöriserad mjölk.
  • Undvik närkontakt med personer som uppvisar hosta, diarré eller andra infektionssymtom.
  • Undvik närkontakt med andra människor om du själv blir sjuk.
  • Om du inte känner dig frisk när du kommer hem, kontakta sjukvården per telefon och berätta om din resa, så att du då kan hänvisas till rätt sjukvårdsmottagning.
  • Om du insjuknar med luftvägssymtom, feber och hosta under resan, eller upp till två veckor efter hemkomsten, informera sjukvården tydligt om i vilket område du har rest.

Läs mer

Rekommendationer från hälsoministeriet i Saudiarabien

Vaccinationsrekommendationer från hälsoministeriet i Saudiarabien (”Health Regulations”)

Allmänna hälsoråd från hälsoministeriet i Saudiarabien

Rekommendationer från WHO

Rekommendationer från WHO inför hajj 2017

WHO:s information om mers i samband med pilgrimsresor

Relaterad information från Folkhälsomyndigheten

Information om vaccination mot meningokocker

Rekommendationer om förebyggande åtgärder mot invasiv meningokockinfektion

Frågor och svar om influensavaccination

Nyhet om polio, juni 2017

Information om vaccin mot gula febern

Information om vaccin mot kolera

Sjukdomsinformation om mers

Nyhet om att undvika vatten- och födoämnesöverförd smitta, juni 2018

Kategori: Nyhet