Ihållande perioder av höga temperaturer kan orsaka olika hälsoproblem, allt från milda besvär och till ökad dödlighet. Bland annat på grund av ökad belastning på hjärta och cirkulation är vissa grupper extra känsliga för värme. Det handlar exempelvis om kroniskt sjuka, äldre, gravida och små barn. I Sverige rapporteras dödsfallen på varma dagar framförallt drabba äldre personer och vara på grund av förvärrad hjärt-kärlsjukdom.

- Folkhälsomyndighetens datasammanställning visar att dödligheten ökade under sommaren 2018 jämfört med tidigare somrar. Under veckorna 23-35 var den totala överdödligheten cirka 700 dödsfall. Högst var dödligheten under veckorna 26, 29, 30 och 31, säger Statsepidemiolog Anders Tegnell.

Statistiken innehåller dock inte information som gör det möjligt att avgöra hur stor andel av överdödligheten som direkt beror på värmen. En signifikant överdödlighet, det vill säga en dödlighet som låg över förväntan för perioden, sågs endast i de äldre åldersgrupperna.

Under juni – augusti ökade även antalet fall av vibrioinfektion. Totalt anmäldes 131 fall jämfört med 20 fall i genomsnitt under samma period de senaste fyra åren. Vibriobakterier kan smitta vid utomhusbad och orsaka infektion, där symtomen bland annat är sårinfektion, diarré eller infektion i mellanörat eller hörselgången. Ifall infektionen får fäste i ett sår och sprids till blodbanan kallas tillståndet för badsårsfeber.

- En trolig förklaring till sommarens ökning av vibriofall är att badvattnet var ovanligt varmt, ovanligt länge. Vibriobakterierna gynnas av vattentemperaturer över 20 grader. Dessutom var det sannolikt fler människor som badade mer, och därmed kom i kontakt med bakterierna, säger Anders Tegnell.

Det rapporterades också in betydligt fler ehec-fall än vanligt under juni-augusti. En del av fallen ingick i ett stort utbrott där orsaken ännu är oklar, men sannolikt ett livsmedel som sålts i hela landet. Det finns också misstankar om att utbrottet delvis kan ha ett samband med den varma sommaren dels på grund av ändrat beteende och vanor jämfört med svalare somrar, alternativt kan värmen ha påverkat livsmedelsproduktionen.

- Sommarens ehec-utbrott var unikt då det handlade om ett stort antal fall och flera av dem kunde kopplas till smitta vid badplatser. Grundorsaken till utbrottet var ett gemensamt livsmedel som inte kunde identifieras, men smittspridningen på badplatserna har skett mellan individer, säger Anders Tegnell.

Ingen ökning skedde däremot av campylobacter, yersinia eller salmonella kopplad till sommarens värmebölja. Detta trots att sommaren generellt innebär en ökad risk för magsjuka på grund av smittoämnen i mat, vatten och om miljö och förändrade beteenden vid måltider under sommaren.

Fakta: Upplevda hälsobesvär och information kring värmeböljan

För att undersöka hur människor upplevde värmeböljan i slutet av juli, och vilken tillgång de haft till information för att undvika hälsoproblem, skickade Folkhälsomyndigheten i mitten av augusti ut en enkät som besvarades av drygt 4600 personer.

  • Nästan en fjärdedel uppgav att de haft någon form av oftast lindriga hälsobesvär på grund av den höga värmen. Bara omkring två procent kontaktade dock sjukvården, gällande hälsobesvär kopplade till värmen under slutet av juli.
  • Flest besvär rapporterades av äldre, små barn, gravida, kroniskt sjuka, och personer med vissa typer av funktionsnedsättning.
  • De fem vanligaste symtomen kopplat till värmen var sömnbesvär, onormal trötthet, huvudvärk, utmattning samt minskad urinmängd.
  • 72 procent uppgav att de på något sätt hade anpassat sitt eller sina barns liv och vardag till det ovanligt varma vädret.
  • 96 procent ansåg att de hade den information de behövde för att kunna hantera en värmebölja.

Fakta: Regeringsuppdrag angående värmeböljor

I augusti 2018 tilldelades Folkhälsomyndigheten ett regeringsuppdrag kring kunskapsstöd angående värmeböljor. Uppdraget ska återrapporteras den 1 april 2019 och innebär i korthet att myndigheten ska:

  • Göra en översyn av underlag och vägledningar som myndigheten tagit fram kring värmeböljor och deras effekter på hälsa, samt om och hur dessa dokument bör utvecklas.
  • Analysera behoven av att utveckla befintliga system för att mer exakt kunna uppskatta dödligheten i landet över tid för att möjliggöra tidiga insatser.
  • Vid behov lämna förslag på om, och i så fall hur, myndigheten kan utveckla sina egna insatser för att motverka värmeböljors negativa konsekvenser på människors hälsa.
Kategori: Nyhet