Inbäddad kod -

Genom enkäten får Folkhälsomyndigheten en bild av hur Sveriges befolkning mår och hur hälsoläget förändras över åren. Resultaten blir ett underlag för beslut om åtgärder som kan påverka folkhälsan och skapa förutsättningar för en jämlik hälsa.

– Resultaten är viktiga, framför allt för politiker och beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå som ska fördela resurser och prioritera insatser till att förbättra hälsan. En god folkhälsa är positiv för individen och stärker hela samhällets utveckling, säger Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten.

Undersökningen har genomförts sedan 2004. Tack vare de svar vi fått in kan vi se att några av de tydligaste trenderna är att:

  • över 70 procent av Sveriges befolkning upplever att de har ett gott allmänt hälsotillstånd och andelen med god hälsa har ökat
  • daglig rökning har minskat
  • fetma och övervikt ökar
  • ohälsan nästan genomgående är större bland personer med förgymnasial utbildning som högsta utbildningsnivå, än bland personer med eftergymnasial utbildning.

Totalt är det cirka 280 000 personer som blivit slumpmässigt utvalda att delta, vilket är det största antalet hittills. Runt 40 000 kommer från det så kallade nationella urvalet runt om i hela Sverige och cirka 240 000 från ett så kallat tilläggsurval i 16 landsting eller regioner*.

Enkäten består av 64 frågor. Alla svar är viktiga för att resultatet ska bli så tillförlitligt som möjligt.

Undersökningen görs i samverkan mellan Folkhälsomyndigheten och de deltagande regionerna och landstingen. Datainsamlingen sker med hjälp av Statistiska centralbyrån. Alla uppgifter är sekretesskyddade och när resultaten redovisas kan ingen se vem som har svarat vad.

*Region Halland, Region Jämtland Härjedalen, Region Gävleborg, Landstinget i Kalmar län, Norrbottens läns landsting, Stockholms läns landsting, Region Västmanland, Landstinget Dalarna, Region Östergötland, Region Gotland, Landstinget Blekinge, Västerbottens läns landsting, Region Kronoberg, Region Västernorrland, Landstinget i Värmland, Västra Götalandsregionen.

Läs mer

Information om undersökningen och om tidigare års undersökningar

Kategori: Pressmeddelande