Världshälsoorganisationen (WHO) har som mål att mässling ska elimineras, det vill säga att cirkulationen av virus upphör helt och att inga fler sjukdomsfall därmed inträffar. Genom att alla länder inkluderar vaccin mot mässling i sina nationella vaccinationsprogram och bibehåller en hög vaccinationstäckning kan elimineringsmålet nås. I Sverige har mässling redan eliminerats, men enstaka fall förekommer fortfarande till följd av att personer smittats utomlands. Risken att bli smittad av mässling är generellt sett högre för hälso- och sjukvårdspersonal jämfört med den allmänna befolkningen. Dessa yrkesgrupper kommer också i högre utsträckning i kontakt med spädbarn och personer med nedsatt immunförsvar.

Den skandinaviska verifikationskommittén, där experter från Sverige, Norge och Danmark ingår, har tidigare förordat kostnadsfri vaccination av alla icke-immuna vuxna. Mot bakgrund av de utbrott av mässling i Skandinavien och andra delar av Europa, där spridning flera gånger skett i vårdmiljöer, uppmanar nu kommittén att vaccination mot mässling bör erbjudas kostnadsfritt till all icke-immun hälso- och sjukvårdspersonal.

Arbetsgivarens ansvar

I Sverige är det arbetsgivaren som ansvarar för att bedöma risken för anställda att smittas av sjukdomar genom arbetet och vid behov förebygga sådana risker. Detta regleras genom Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker (AFS 2018:4).

Inventering av immunstatus och vaccination av personal pågår

Enligt landets smittskyddsenheter pågår inventering av personalens immunstatus nu i alla landsting och regioner och vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund erbjuds till icke-immuna. I de flesta län har detta arbete påbörjats i samband med det senaste utbrottet av mässling i Göteborg. Bara ett fåtal landsting och regioner hade sedan tidigare rutiner för att se över de anställdas vaccinationsskydd.

– Det är viktigt att det finns välfungerade och hållbara rutiner för att säkerställa att personal och patienter skyddas mot infektionssjukdomar som kan förebyggas med vaccination, säger Ann Lindstrand, enhetschef för enheten för vaccinationsprogram.

Läs mer

Läs kommitténs uttalande här (engelska) (PDF, 278 kB)

Läs kommitténs tidigare uttalande, om vaccination av vuxna

Läs Folkhälsomyndighetens rekommendationer om vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund

Läs vanliga frågor och svar om mässling, påssjuka och röda hund

Läs mer om arbetsgivaransvaret hos Arbetsmiljöverket

Fakta: Den skandinaviska verifikationskommittén (SVC)

  • För att säkerställa att arbetet för att eliminera mässling och röda hund är tillfredsställande kräver WHO av medlemsstaterna att en oberoende nationell kommitté granskar underlaget.
  • För att uppnå oberoende och ta vara på expertis har Sverige gått samman med Norge och Danmark och skapat en skandinavisk verifikationskommitté. Inom kommittén bedömer medlemmar från ett land underlaget från ett annat land.
  • Medlemmarna från Sverige i SVC är: Tomas Bergström, professor i klinisk mikrobiologi, Göteborgs universitet, Margareta Blennow, barnläkare, Södersjukhuset, Anders Tegnell, statsepidemiolog, Folkhälsomyndigheten, Ingrid Uhnoo, docent i infektionssjukdomar, Uppsala Universitet.
Kategori: Nyhet