WHO:s Marc Sprenger och Anette Hulth, Folkhälsomyndigheten, vid lanseringen av den första GLASS-rapporten.WHO:s Marc Sprenger och Anette Hulth, Folkhälsomyndigheten, vid lanseringen av den första GLASS-rapporten.Av de 42 länder som var anslutna till GLASS vid tiden för datainsamling under 2017, bidrog 40 med data från sitt land. Deltagandet var jämt fördelat mellan låg-, medel- och höginkomstländer. GLASS lanserades för snart tre år sedan. Trots att skillnaderna i kapacitet är stora mellan anslutna länder har nästan alla infört, eller är på väg att införa, system som uppfyller GLASS huvudkriterier.

Enligt rapporten varierar resistensnivåerna kraftigt mellan länderna. Det finns också tydliga exempel på hög resistens hos bakterier som orsakar vanliga infektioner som lunginflammation och urinvägsinfektion.

Eftersom införandet av GLASS ska stärka länders förmåga att analysera resistensläget utgör publiceringen av den första rapporten en milstolpe i det globala arbetet mot antibiotikaresistens. Folkhälsomyndigheten deltar genom sitt WHO-samarbetscenter aktivt i utvecklingen av GLASS. Myndigheten stöttar också andra länder i arbetet med att införa systemet och bygga upp sin övervakningskapacitet.

Rapporten släpptes i måndags vid ett möte som arrangerades av Folkhälsomyndigheten tillsammans med WHO och två andra samarbetscentra. Mötet hölls i samband med den årliga internationella folkhälsokonferensen Prince Mahidol Award Conference i Bangkok, Thailand, under temat "Making the World Safe from the Threats of Emerging Infectious Diseases". Chefen för WHO:s sekretariat för antimikrobiell resistens, Marc Sprenger, inledde mötet som handlade om utmaningarna med att gå med i och rapportera till GLASS.

Läs mer

Folkhälsomyndighetens samarbetscenter med WHO [Länk borttagen 29 juni 2020]

WHO:s första rapport om det globala resistensläget

Kategori: Nyhet