Syftet med bidraget är att förstärka det främjande och förebyggande arbetet inom tobaksområdet. Satsningen är en del av regeringsuppdraget avseende insatser för minskat tobaksbruk. Bidrag har tilldelats ideella organisationer som arbetar tobaksförebyggande. Folkhälsomyndigheten har prioriterat insatser som har ett fokus på att minska tobaksbruket bland barn och ungdomar och som har ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv för att öka förutsättningar för en jämlik hälsa.
De områden som prioriterats som insatser för att minska tobaksbruket bland barn och ungdomar är exempelvis:

  • Rökfria skolgårdar
  • Förebyggande insatser kopplat till nya tobaksprodukter och tobaksrelaterade produkter, bland annat elektroniska cigaretter
  • Informationsspridning och opinionsskapande insatser.

För 2018 har vi fördelat verksamhetsbidrag till tre ideella organisationer. Här finns listan över vilka organisationer som beviljats medel (PDF, 115 kB).

Utöver verksamhetsbidraget fördelar Folkhälsomyndigheten även organisationsbidrag för tobaksförebyggande arbete enligt förordningen om statsbidrag till organisationer som bedriver förebyggande arbete för att minska tobaksbruket (SFS 2015:456).

Kategori: Nyhet