Rapporten som nu publiceras är baserad på en kartläggande litteraturöversikt, som gjorts inom ramen för regeringens strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Slutsatsen är att det behövs kunskap som utgår från svenska förhållanden, samt fortsatt utveckling av arbetssätt som bygger på en stabil vetenskaplig grund.
Samtidigt som litteraturöversikten beskriver ett svagt forskningsläge, ger studierna en bild av ett framväxande forskningsfält där man sett preliminära effekter på hälsan. Resultat från flera av studierna tyder bland annat på att:

  • Insatser i skolan som inkluderar hbtq-personer, och som synliggör olika identiteter kopplat till kön och sexualitet, kan motverka suicidalt beteende.
  • Hbtq-personers psykiska hälsa kan förbättras av att delta i en stödgrupp med andra hbtq-personer. Det gäller även kognitiv beteendeterapi med fokus på att bejaka sin hbtq-identitet.

Några faktorer som kan ha betydelse för att metoderna ska fungera hälsofrämjande är att de bekräftar och stärker hbtq-identiteten, samt utförs av personer med kompetens kring hbtq-personers livsvillkor. Metoderna bör också genomföras i en trygg miljö där eventuella negativa erfarenheter kan bearbetas.

Läs rapporten Metoder för att främja en god hälsa bland hbtq-personer

Läs mer

Läs mer om hälsoutvecklingen och utvecklingen av hälsans bestämningsfaktorer bland hbtq-personer i följande rapporter:

Utvecklingen av hälsan och hälsans bestämningsfaktorer bland homo- och bisexuella personer (PDF, 4,3 MB)

Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för transpersoner – en rapport om hälsoläget bland transpersoner i Sverige (länk borttagen 2020-05-29)

Rätten till hälsa – hur normer och strukturer inverkar på transpersoners upplevelser av sexuell hälsa

Kategori: Nyhet