För hepatit B finns både ett effektivt vaccin som skyddar mot infektion och möjlighet till behandling. För hepatit C finns idag behandling som är effektiv i att bota infektionen.

Hepatit C i Sverige

De senaste tio åren har ungefär 2 000 fall av hepatit C rapporterats årligen i Sverige, men antalet för 2017 har sjunkit något. En relativt hög andel personer rapporteras med okänd smittväg. Hepatit C är framför allt vanligt förekommande bland personer som delar injektionsverktyg med andra.

Under de senaste fem åren är den generella trenden av rapporterade fall svagt nedåtgående men bland personer som injicerar droger rapporteras fortfarande en hög andel fall bland unga, vilket tyder på fortgående smittspridning i gruppen. En viktig åtgärd för att minska smittspridningen och risken för utbrott bland personer som injicerar droger är att tillhandahålla sprututbyten. Under de senaste två åren har flertalet sprututbytesprogram startats upp i Sverige.

Diagram. Ökningen av sprututbytesprogram i Sverige

Bild soom visar att sprubytesprogram introduceras i delar av Sverige 2016-17

Hepatit B i Sverige

Under de senaste tre åren har cirka 2 000 fall av hepatit B rapporterats årligen i Sverige men för 2017 har antalet sjunkit till strax över 1200. Den kraftiga nedgången är tydligast bland personer som fått sin hepatit B-infektion utomlands och kan förklaras av en minskad migration från länder med hög förekomst av hepatit B. Omkring 80 fall har rapporterats med akut infektion, det vill säga har smittats nyligen. Majoriteten av alla rapporterade fall har en kronisk infektion vid anmälan.

Bärare av kronisk hepatit B-infektion är ofta personer födda i utlandet som smittats före ankomsten till Sverige varför det är viktigt att vid ankomst erbjuda personer en hälsoundersökning, inklusive vård och behandling. För att förhindra vidare smittspridning av hepatit B är det viktigt att nå ut med erbjudande om hepatit B-vaccination till olika riskgrupper.

Vad gör Folkhälsomyndigheten?

Folkhälsomyndigheten stödjer det förebyggande arbetet för minskad smittspridning av hepatit B och C och övervakar det epidemiologiska läget för virala hepatiter i Sverige.

Läs mer

Sjukdomsinformation om hepatit C

Sjukdomsinformation om hepatit B

Hälsofrämjande och förebyggande arbete med hepatit och hiv för personer som injicerar droger

WHO/World Hepatitis Alliance – World Hepatitis Day

ECDC – World Hepatitis Day

CDC – World Hepatitis Day

Kategori: Nyhet