De allra flesta 11-, 13- och 15-åringar är tillfreds med sina liv. Men det finns tydliga skillnader mellan flickor och pojkar. Bland de 13-åriga flickorna uppger 81 procent hög livstillfredsställelse jämfört med 90 procent bland de 13-åriga pojkarna. För 15-åringarna är motsvarande siffror 77 procent respektive 86 procent.

Livstillfredsställelse är ett mått på hur man bedömer sitt liv i allmänhet, och tros vara ganska stabil över tid hos en individ jämfört med spontana känslor. Barn och ungas livstillfredsställelse har starka samband med deras livserfarenheter och relationer, särskilt inom familjen, men även skolfaktorer är viktiga.

– Det är glädjande att de allra flesta tonåringar uppger att de är tillfreds med livet, trots att många besväras av exempelvis huvudvärk, sömnsvårigheter eller nedstämdhet, säger utredaren Maria Corell.

Andelen tonåringar med hög livstillfredsställelse har varit oförändrad sedan den började mätas år 2001/02. Detta samtidigt som andelen med minst två psykosomatiska besvär mer än en gång i veckan har ökat bland de 15-åriga flickorna och pojkarna under samma period.

Folkhälsomyndigheten har tidigare redovisat att den psykiska ohälsan, mätt i form av återkommande psykosomatiska besvär, är mer utbredd bland flickor än pojkar. De nya resultaten från Skolbarns hälsovanor stärker bilden av att den psykiska hälsan är sämre bland flickor än pojkar.

Psykisk hälsa är ett tillstånd av psykiskt välbefinnande där varje individ kan förverkliga de egna möjligheterna, klara av vanliga påfrestningar, kan arbeta produktivt och bidra till det samhälle hen lever i (WHO). Psykisk hälsa är inte detsamma som frånvaro av psykisk ohälsa. En person med psykisk sjukdom eller psykiska besvär kan samtidigt uppleva psykisk hälsa.

Om undersökningen Skolbarns hälsovanor

Skolbarns hälsovanor är en enkätundersökning bland 11-, 13- och 15-åringar. I undersökningen ställs en rad frågor som rör hälsa, hälsobeteenden och miljöer som på olika sätt har betydelse för hur barn och unga mår. Under 2017/18 genomfördes den nionde datainsamlingen där drygt 4 000 elever från drygt 200 skolor över hela landet deltog. Det motsvarar en svarsfrekvens på 47 procent bland skolorna, vilket är en minskning jämfört med föregående datainsamling.

Mer information om undersökningen finns på www.folkhalsomyndigheten.se/skolbarnshalsovanor

Läs mer om barns och ungas livstillfredsställelse i rapporten Psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar

Kategori: Nyhet