Rapporten som Folkhälsomyndigheten nu presenterar visar på stor utsatthet och tydliga könsskillnader. Placerade tjejer har sämre självkänsla och mer psykisk ohälsa än killar. Tjejer har också i större utsträckning erfarenheter av sex mot ersättning.

– Resultaten som belyser en grupp unga i en utsatt livssituation är viktiga att ta på allvar och göra något åt. Tjejers erfarenheter av sexuella handlingar mot sin vilja, behöver uppmärksammas. Studien visar att det förebyggande arbetet kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) behöver stärkas säger Louise Mannheimer, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Jämfört med tidigare studier syns inga förbättringar. Unga som vårdas på statliga ungdoms- eller LVM-hem har lägre tillgång till skyddsfaktorer som en trygg uppväxt och fullständig skolgång. Samhällets insatser för att stärka hälsan blir därför särskilt viktig för dem.

– Eftersom medelåldern för sexuell debut med en partner sker tidigt, 13 år för tjejer och 14 år för killar, är det angeläget att det hälsofrämjande och förebyggande arbetet kommer tidigt. Elevhälsovården och skolan behöver vara uppmärksamma kring vilket stöd de unga behöver. Även socialtjänsten behöver tidigt ge stöd i frågor om kroppslig integritet och självbestämmande säger Anna-ChuChu Schindele, utredare på Folkhälsomyndigheten.

De unga som besvarat enkäten har relativt god kunskap om klamydia och andra sexuellt överförda infektioner och har besökt ungdomsmottagningen för testning råd och information. Killarna har dock lägre kunskaper och behöver få tillgång till mer information, samtal och reflektion i SRHR-frågor.

Resultaten pekar på att kommunernas socialtjänst och Statens institutionsstyrelse (SiS) behöver verka för att SRHR utgör en del i de ungas vårdplan. Ett sådant utvecklingsarbete skulle stärka hälsan i en utsatt grupp. Det skulle också ge stöd för de ungas lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, sexuell identitet eller könsöverskridande identitet under vårdtiden.

Läs mer

Sexualitet och hälsa bland unga och unga vuxna inom statlig institutionsvård

Kategori: Nyhet