EU-kommissionens organ för genomförande av hälsoprogrammet, CHAFEA, har utlyst en ansökningsomgång för projektbidrag under ämnet "Genomförande av bästa praxis för att främja hälsa, förebygga icke-smittsamma sjukdomar och minska ojämlikheten i hälsan ".

Ansökningsomgången har två inriktningar:

  1. överföra den svenska modellen med att förskriva fysisk aktivitet på recept till andra länder
  2. överföra det italienska CARDIO 50-programmet till andra länder.

Syftet är att stödja EU-samarbete mellan olika aktörer inom hälsa och socialtjänst för att nå FNs och WHOs frivilliga globala mål för icke-smittsamma sjukdomar och målet om hållbar utveckling i Agenda 2030, delmål 3.4:

"Till 2030 genom förebyggande insatser och behandling minska det antal människor som dör i förtid av icke-smittsamma sjukdomar med en tredjedel samt främja psykisk hälsa och välbefinnande".

Vem kan ansöka?

Myndigheter och organ inom offentlig sektor, särskilt forsknings- och hälsoinstitutioner, universitet, högre utbildningsanstalter, samt icke-statliga organisationer kan beviljas bidrag. Organisationen ska vara lagligen etablerad i Europeiska unionen eller ett EFTA-land som är part i EES-avtalet och som har bekräftat sitt deltagande i EU:s hälsoprogram. Även tredjeländer kan delta i hälsoprogrammet om de uppfyller de särskilda villkor som anges i inbjudan att lämna projektförslag. Folkhälsomyndigheten deltar ibland i olika projekt inom EU:s hälsoprogram och kan också vara huvudsökande.

Ansökan

Mer information om hur projektförslag ska utformas för att komma i fråga för stöd finns i länkarna nedan. Sökande kan lämna in projektförslag i egenskap av samordnare eller delta som annan bidragsmottagare. Sista ansökningsdag är 13 september 2018.

För ytterligare information skicka mejl till:

euhalsoprogram@folkhalsomyndigheten.se

Kategori: Nyhet