Återredovisningen består av en övergripande beskrivning av arbetet med nationell samordning, utvecklingen av verksamheter och olika aspekter av kunskapsbaserat ANDT-förebyggande arbete. Dessutom ingår tre separata rapporter med fokus på verksamhetsåret 2017: länsstyrelsernas ANDT-arbete, nationella myndigheters verksamheter inom ANDT-strategin och utvecklingen i förhållande till målen i regeringens ANDT-strategi för 2016–2020.

– Förhoppningen är att de tre rapporterna och återredovisningen ska bidra till att uppmärksamma den omfattande verksamhet som bedrivs inom ANDT-strategin i Sverige och betydelsen av att arbetet särskilt beaktar dem som löper störst risk för beroende och missbruk, skador och dödlighet, säger Anna Månsdotter, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

En samlad redovisning ger också goda möjligheter att utforma och initiera prioriterade insatser.

Folkhälsomyndigheten ansvarar för att verka för nationell samordning inom ANDT-området. Totalt rapporterade utsedda 14 nationella myndigheter in 190 verksamheter med koppling till ANDT-strategin 2017. Däremot verkar den förnyade strategin ännu inte gjort tydliga avtryck när det gäller hur arbetet beaktar jämlikhet, jämställdhet och skydd av barn och unga mot eget och andras skadliga bruk av alkohol, narkotika, dopning och tobak.

Länsstyrelserna har en väl utvecklad struktur för ANDT-arbetet (inklusive tillsyn). De arbetar varierat och brett med jämställdhet, jämlikhet och skydd av barn och unga även om stärkt utvärdering kan bidra till att utveckla verksamheten.

Utvecklingen över tid går i linje med ANDT-strategins mål om bland annat minskad riskkonsumtion av alkohol och minskat tobaksbruk. Samtidigt är utvecklingen den motsatta när det gäller exempelvis användning av cannabis.

Inom hela ANDT-området är omfattningen av skador och dödlighet betydande. Detsamma gäller skillnaderna mellan grupper utifrån bland annat kön, ålder och utbildningsnivå. För att ANDT-strategins mål ska uppfyllas, i synnerhet ur perspektiven jämställdhet och jämlikhet, krävs att hälsa och social hållbarhet även beaktas inom politikområden som inte är direkt utpekade i strategin. På så sätt ökar möjligheten att nå en god och jämlik hälsa.

Folkhälsomyndighetens ANDT-uppdrag

Folkhälsomyndigheten har en samordnande roll både för det nationella arbetet och för uppföljningen av utvecklingen inom ANDT-området. Vi bidrar till ett kunskapsbaserat arbete på lokal, regional och nationell nivå med fokus på jämlikhet och jämställdhet. Vi har också har en tillsynsroll inom alkohol och tobak som innefattar tillsynsvägledning och tillsyn. Vi arbetar tvärsektoriellt.

Läs mer

Läs Folkhälsomyndighetens återredovisning inom uppdraget om att stödja genomförandet av ANDT-strategin inklusive alkohol- och tobakstillsyn

Läs Rapport över länsstyrelsernas ANDT-arbete

Läs Rapport över nationella myndigheters verksamhet inom ANDT-strategin

Läs Rapport över utvecklingen i förhållande till ANDT-strategins mål

Läs mer om ANDT-strategin (länk borttagen 2020-01-20)

Kategori: Nyhet