Varje år sammanställer Folkhälsomyndigheten tillsammans med Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) en rapport, Swedres-Svarm, om antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens i Sverige bland människor och djur.
När det gäller antibiotikaresistens har Sverige fortfarande en gynnsam situation jämfört med andra länder. Genom långsiktigt och konsekvent arbete, både vad gäller antibiotikaanvändning och att förebygga infektioner, har resistensutvecklingen varit måttlig under lång tid. Samtidigt visar data att antibiotikaresistensen är ett ökande problem även i Sverige.

Det gäller till exempel VRE, vankomycinresistenta enterokocker, som är en typ av tarmbakterier som är svåra att behandla på grund av antibiotikaresistens.
– Att spridningen av VRE på sjukhus återkommer varje år visar att följsamheten till de förebyggande åtgärderna behöver öka. Det måste också finnas resurser för att arbeta långsiktigt med detta, säger Olov Aspevall.

Positivt i årets rapport är minskningen av MRSA och ESBL, som kan orsaka svårbehandlade infektioner. Det är också färre fall av Clostridioides difficile-infektion som kan ge besvärliga diarréer. Mer oroande är VRE-utbrotten på sjukhus, samt fynd av ESBL-CARBA (ca 120 fall/år). ESBL-CARBA är extremt resistenta bakterier som är ovanliga i Sverige, men det är mycket viktigt att upptäcka dem tidigt och förebygga spridningen inom vården, eftersom det finns få eller inga behandlingsalternativ vid en eventuell infektion.

Rapporten visar också att den totala antibiotikaförsäljningen i öppenvård minskade med knappt tre procent under 2017 jämfört med 2016, från 318 till 309 recept per tusen invånare och år. Det är fortfarande stora skillnader inom landet, vilket kan tyda på viss överanvändning. Under 2017 minskade försäljningen bland de yngsta barnen efter en tillfällig ökning under 2016.

Läs mer

Rapporten Swedres-Svarm 2017

Läs pressmeddelande från SVA om Swedres-Svarm 2017

Läs mer om antibiotikaresistens på skyddantibiotikan.se

Läs mer om meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA)

Läs mer om bakterier med Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL och ESBL-CARBA)

Läs mer om Clostridioides difficile infektion

Läs mer om vankomycinresistenta enterokocker

Kategori: Nyhet