Kartläggningen av barns skolgårdar är den första i sitt slag och har gjorts av SCB, Statistiska centralbyrån, på uppdrag av Boverket och i samarbete med Folkhälsomyndigheten och flera andra myndigheter. Att skolgårdarnas friytor minskar och att situationen ser olika ut i landet riskerar att bidra till ojämlikhet i barns hälsa, menar Folkhälsomyndighetens utredare Chatrine Höckertin.
- Skolan är en viktig plats där i stort sett alla barn vistas och där barn kan och ska ges likvärdiga förutsättningar till fysisk aktivitet. Vi ser dock att det finns skillnader inom landet, säger hon.

Utomhusmiljön påverkar både på den fysiska och psykiska hälsan. Skolgårdar med större friytor, och med grönskande och varierande utemiljöer, inspirerar och ökar möjligheten till rörelse i vardagen. Stimulerande utemiljöer som är tillgängliga för alla barn är särskilt viktiga då övervikt och fetma blir allt vanligare, stillasittandet ökar och allt fler barn och unga drabbas av psykisk ohälsa.

Fakta

Statistiska Centralbyrån (SCB) har på uppdrag av Boverket gjort en nationell kartläggning av landets skolgårdar. Studien undersöker hur stora friytorna på skolgårdarna är och hur det har förändrats under åren 2014-2017. Studien har genomförts i samarbete med Folkhälsomyndigheten, Skolverket, Naturvårdsverket, Sveriges Lantbruksuniversitet och Tankesmedjan Movium.

Boverkets webbplats kan du ta del av rapporten som publiceras idag, samt få mer information om programmet för det planerade frukostseminariet den 28 maj där rapporten kommer att presenteras.

Läs mer

Grundskolor och friytor (länk borttagen 2019-11-25)

Kategori: Nyhet