Tobaksfria dagen 31 maj – ”Tobaken förstör hjärtan”

Publicerat

Omkring 1,5 miljon av Sveriges befolkning använder tobak dagligen. Idag vet man att varannan person som röker dör i förtid och att snus är skadligt för hälsan. Rökning är en av de största riskfaktorerna för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom, som är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Den 31 maj är det Världshälsoorganisationens (WHO:s) tobaksfria dag och i år är temat "tobaken förstör hjärtan".

WHO vill med årets tema uppmärksamma sambandet mellan tobak och hjärt-kärlsjukdomar som stroke, hjärtinfarkt och hjärtsvikt. Hjärt-kärlsjukdomar dödar fler människor än någon annan sjukdom i världen och tobaken är orsaken till omkring 12 procent av dessa dödsfall. I Sverige orsakar rökningen varje år 16 000 nya fall av hjärt-kärlsjukdom, varav 2 800 dödsfall. I de beräkningar som Institutet för sjukvårds- och hälsoekonomi gjort, uppgick de totala samhällskostnaderna för rökning till 31,5 miljarder kronor 2015. Hjärt-kärlsjukdom utgjorde störst andel av dessa kostnader, 7,6 miljarder kronor.

Att minska tobaksanvändandet är avgörande för att förebygga insjuknande i kranskärlssjukdom och stroke. Ett minskat tobaksbruk är ett mål i regeringens samlade strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings och tobakspolitiken (ANDT-strategin). Regeringen har ställt sig bakom målet om ett rökfritt Sverige 2025 där syftet är att andelen som röker i befolkningen ska understiga fem procent år 2025. Även samtliga landsting och regioner har i dag ställt sig bakom målet.

Tobaksrökning är vanligare i socioekonomiskt mer utsatta grupper. Bland de med förgymnasial utbildning röker 12 procent dagligen att jämföras med 5 procent i gruppen med eftergymnasial utbildning.

– Kan man ytterligare minska rökningen och bättre stötta socioekonomiskt utsatta grupper, skulle det betyda mycket för folkhälsan, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

På uppdrag av regeringen anordnar Folkhälsomyndigheten en nationell tobakskonferens den 12–13 juni i Stockholm. Konferensen syftar till att sprida kunskap och att utveckla det tobaksförebyggande arbetet med målet att nå ett rökfritt Sverige till år 2025.

www.rokfrittsverigekonferens2018.se

Fakta

I Folkhälsomyndighetens uppdrag ingår att följa utvecklingen av tobaksbruk, dess hälsopåverkan och effekterna av förebyggande arbete. Utifrån tobakslagen arbetar Folkhälsomyndigheten med produktkontroll och bidrar med tillsynsvägledning till länsstyrelser och kommuner. Folkhälsomyndigheten fördelar även bidrag i syfte att stärka det tobaksförebyggande arbetet samt samordnar och stödjer det nationella arbetet med ANDT-strategin.

Kategori: Nyhet
Gå till toppen av sidan