Det är känt sedan tidigare att det finns ett samband mellan individens socioekonomiska situation och suicidalt beteende, som omfattar främst suicid och självskadebeteende. I denna systematiska litteraturöversikt som sammanfattat 27 studier gjorda i Europa visar forskarna att även områdets socioekonomiska karaktär kan ha betydelse för risken på suicid. Översikten visar att lägre socioekonomi som enskild faktor när hänsyn tagits till individfaktorer, kunde till viss del förklara skillnaderna i suicidalt beteende.

Slutsatsen forskarna drar är att socioekonomiskt utsatta områden behöver mer stöd för att förebygga suicid. Forskarna menar att förutom stödet som ges i alla områden bör de utsatta områdena få extra resurser vilket också kan minska ojämlikhet i hälsa.

Om Utblick folkhälsa

Den systematiska litteraturöversikten ingår i serien Utblick folkhälsa som erbjuder läsaren en snabb överblick av forskningsläget inom olika områden. Varje blad sammanfattar en systematisk litteraturöversikt. Folkhälsomyndigheten gör ingen egen tolkning eller värdering av resultaten.

Bladet om sambandet mellan områdets socioekonomiska förhållanden och suicidalt beteende vänder sig beslutsfattare och andra som arbetar med suicidprevention på nationell, regional och lokal nivå.

Läs mer

Läs Utblick folkhälsa: Suicid förekommer oftare i socioekonomiskt utsatta områden

Läs fler blad i serien Utblick folkhälsa

Läs mer om suicidprevention på Suicidprevention.se

Kategori: Nyhet