Det är på regeringens uppdrag som Folkhälsomyndigheten i samverkan med Socialstyrelsen har utrett förutsättningarna för ett varningssystem och tagit fram det förslag som nu presenteras. Via systemet ska information snabbt kunna delas om olika händelser, men även om nya hälsofarliga eller förorenade substanser. Liknande system finns i andra länder, till exempel Nederländerna och England.

– Idag kan nya narkotiska substanser eller trender dyka upp snabbt. Genom att flera aktörer rapporterar in till samma varningssystem kan vi snabbare få kännedom om förändringar och även skicka ut varningar i syfte att förhindra skador och dödsfall, säger Mimmi Eriksson Tinghög.

Målgruppen för varningssystemet föreslås i första hand vara de som arbetar med narkotikafrågor och narkotikarelaterad dödlighet bland myndigheter, hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Enligt Folkhälsomyndighetens förslag ska två nätverk bildas. Ett nätverk är för myndigheter och professioner som rapporterar in information via en webbportal. Det andra nätverket är ett utvidgat nätverk, dit fler aktörer som har behov av att lämna och erhålla information kan anmäla sig. Information och varningar till brukare är också viktigt, men ligger inte inom ramen för detta uppdrag.

– Folkhälsomyndighetens utredning visar att förutsättningarna för att inrätta ett varningssystem är goda om berörda myndigheter får i uppdrag att delta, och tillräckliga resurser tillkommer för att förvalta systemet. Många aktörer ser ett stort behov av den här typen av kommunikationskanal, säger Mimmi Eriksson Tinghög.

Folkhälsomyndigheten föreslår därför att ett pilotprojekt startas. Det bör bland annat syfta till att identifiera deltagande aktörer, ta fram en webbportal och vidare analysera de juridiska aspekterna.

Läs mer

Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag avseende insatser för att minska narkotikarelaterad dödlighet. (PDF, 594 kB)

Kategori: Nyhet