Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag undersökt om kunskapsunderlaget "Smittsamhet vid behandlad hivinfektion" är känt i infektionssjukvården och rättsväsendet, samt hur det används.

Välfungerande medicinsk behandling gör att risken att hiv ska överföras blir minimal.

– Delar av vården behöver anpassas till detta, och det gäller även rättssystemet som i dag lutar sig mot prejudikat från 2004 som inte vilar på aktuell kunskap, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Den nya uppföljningen är gjord bland infektionsläkare och bland kliniker som utreder barnlöshet och utför fertilitetsbehandlingar, IVF-kliniker, och bland personer som lever med hiv.

Rapporten som nu överlämnas till regeringen, och en fördjupande rapport med fokus på förhållningsregler för personer som lever med hiv, visar bland annat:

  • Infektionsläkare har kunskap men saknar rutiner
    Infektionsläkare med behandlingsansvar för patienter som lever med hiv har goda kunskaper om att smittsamheten är minimal vid behandlad hivinfektion. Vissa saker kan dock förbättras, exempelvis saknas på många kliniker rutiner för att patienter ska få en bedömning av risken för hivöverföring. Denna bedömning avgör om läkaren kan ge patienten undantag från skyldigheten enligt smittskyddslagen att informera sina sexpartner om hivinfektionen. Mer än hälften av personerna som lever med hiv har haft ett samtal kring detta med sin läkare. När patienterna får undantag från den så kallade informationsskyldigheten ska det också journalföras, vilket inte alltid sker i dag.
  • Lagstiftningen kring IVF-behandling behöver uppdateras
    Också IVF-klinikerna är medvetna om kunskapsunderlaget men det har inte påverkat klinikernas verksamhet. Bland annat tolkar klinikerna gällande föreskrift från Socialstyrelsen (SOSFS 2009:30) på ett sätt som gör att kvinnor som lever med hiv och har välinställd behandling i praktiken ändå har haft svårt att få behandling mot oönskad barnlöshet, vilket inte ligger i linje med aktuell kunskap. Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför att föreskriften ses över, så att personer som lever med hiv erbjuds IVF lika över landet.
  • Rättsläget är oklart
    En person som lever med hiv och har välinställd behandling borde enligt Folkhälsomyndigheten inte kunna åtalas för framkallade av fara för annan. Men det händer ändå att åtal väcks, även om samtliga har blivit friade i slutändan sedan en vägledande dom kom 2004. Rättsläget är dock oklart, och de rättsvårdande myndigheternas behov av särskild information är svårbedömt, enligt Folkhälsomyndigheten.

I maj 2018 håller Högsta domstolen huvudförhandling i ett mål där Riksåklagaren har överklagat hovrättens friande dom i ett mål där en person med välinställd hivbehandling har åtalats för framkallande av fara för annan. Anders Tegnell är kallad till huvudförhandlingen som expertvittne.

Läs mer

Läs rapporten Uppdrag, uppföljning av kunskapsunderlag om smittsamhet vid behandlad hivinfektion
Läs den fördjupande rapporten Tillämpning av smittskyddslagens förhållningsregler vid hivinfektion
Läs Smittsamhet vid behandlad hivinfektion

Kategori: Nyhet